Bella

Polityka prywatności obowiązująca od 10 października 2023 r.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia prywatności na tej stronie, możesz to zrobić klikając tutaj.

Załącznik nr 5 do Regulaminu sklepu internetowego Seni24.pl

 1. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Sklepie Internetowym”, „Kliencie”, „Umowie sprzedaży”, „Koncie” i „Newsletterze”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu sklepu internetowego Seni24.pl.
 2. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Klienta:
  1. do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta;
  2. do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) oraz numer telefonu.
  3. do otrzymywania Newslettera: imię i adres e-mail Klienta, numer telefonu Klienta.
 3. Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).
 4. W celu rejestracji lub logowania na konto Klient może wykorzystać uwierzytelnienie za pomocą istniejącego profilu w jednej z następujących sieci społecznościowych: Facebook, Google.
  1. Rejestracja za pomocą sieci społecznościowych możliwa jest, gdy użytkownik nie posiada konta klienta zarejestrowanego na adres e-mail wskazany w portalu społecznościowym. Aby dokonać rejestracji za pomocą mediów społecznościowych należy kliknąć w odpowiednią ikonę portalu społecznościowego. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym należy wyrazić zgody obowiązkowe a następnie przejść przez proces uwierzytelnienia zgodnie z wyświetlanymi na ekranie komunikatami. W ramach uwierzytelnienia Sklep Internetowy uzyska dostęp do adresu e-mail, imienia i nazwiska, następnie na tej podstawie utworzy konto klienta w sklepie.
  2. Logowanie za pomocą sieci społecznościowych możliwe jest po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail wykorzystywanego w danej sieci w Sklepie Internetowym. Aby dokonać logowania za pomocą mediów społecznościowych należy kliknąć w odpowiednią ikonę portalu społecznościowego. Jeśli użytkownik jest zalogowany w danym portalu społecznościowym autoryzacja nastąpi w tle, po czym użytkownik zostanie przeniesiony do swojego konta lub kolejnego kroku ścieżki zakupowej. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do konta w portalu społecznościowym konieczne będzie zalogowanie do niego po czym autoryzacja będzie przebiegała zgodnie z procesem opisanym w zdaniu poprzednim.
  3. Aby móc przeprowadzić proces uwierzytelniania w celu rejestracji i logowania, Twój adres IP, jest dostępny dla dostawcy sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na dalsze przetwarzanie danych przez dostawców sieci społecznościowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych danego dostawcy.
 5. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).
 6. Administratorem Danych Osobowych jest Bella – Handel sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177076, NIP 879-217-08-96, REGON 871209731, kapitał zakładowy 75 000 zł (zwana dalej „Administratorem”). Współadministratorami danych osobowych mogą być także podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO
 7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych, którym jest Pan Jan Stemposz, dostępny pod adresem: Bella – Handel sp. z o. o., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, oraz adresem e-mail: iod@tzmo.com.pl.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 9. Dane Osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do funkcjonowania sklepu i konta klienta, zawierania Umów sprzedaży celach marketingowych, personalizacji oraz pomiarów analitycznych. Na naszej stronie możesz czasem podać dane osobowe (np. adres email lub numer telefonu), np. podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie. Po Twojej wcześniejszej zgodzie na cele marketingowe możemy przekształcić te dane w nieodwracalnie zaszyfrowany identyfikator, który możemy przesłać firmie Meta Platforms (Facebook) oraz Google. Jeśli jesteś użytkownikiem tych platform, przypiszą one Twoją aktywność na naszej stronie www do Twojej osoby. Następnie dane te mogą być wykorzystywane zgodnie z regulaminem Facebooka na cele statystyczne i marketingowe.
 10. Administrator w ramach corocznych audytów i w oparciu zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych wskazywaną przez RODO, okresowo usuwa ze Sklepu Internetowego zamówienia starsze niż dwa lata oraz konta starsze niż 3 miesiące, na których po usunięciu zamówień starszych niż dwa lata nie ma żadnych zamówień.
 11. Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:
  1. A100 Przedsięwzięcia Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu utrzymania, zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych Bella – Handel sp. z o. o. ,
  2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia usług logistycznych, usług księgowych oraz innych administracyjnych związanych z realizacją umowy sprzedaży,
  3. Serwis Medyczno-Projektowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji zleceń NFZ oraz innych związanych z realizacją umowy sprzedaży,
  4. Thulium sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia procesów obsługi klienta,
  5. General Logistics Systems Poland sp. z o. o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi kurierskiej,
  6. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi transportowej lub doręczenia przesyłki paczkomatowej,
  7. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa– mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi transportowej lub doręczenia przesyłki do punktu odbioru,
  8. PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, Poznań 60-166 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu umożliwienia dokonania płatności online (w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem systemu płatności PayU, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne Administratorowi lub przechowywane przez Administratora),
  9. ComVision sp. z o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, Gliwice 44-100 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi przygotowania i wysyłki SMS newslettera,
  10. Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 18, Poznań 60-166 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wygenerowania i przesłania ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu,
  11. Google Inc., spółką w Delaware – w razie wyrażenia przez Klienta za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google zgody na przesłanie ankiety, mająca dostęp do adresu e-mail i numeru zamówienia Klienta w celu wygenerowania i przesłania Klientowi ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu. Zgoda wyrażona za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google jest zarejestrowana wyłącznie w bazach Google i nie jest w żadnej sposób dostępna administratorowi lub przechowywana przez administratora .
  12. Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków w celu wsparcia procesów komunikacji z klientem.
  13. Zapier, Inc. z siedzibą w San Francisco, 548 Market St. #62411 San Francisco, CA 94104-5401 w celu automatyzacji procesów międzysystemowej wymiany danych.
  14. TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław w celu badania satysfakcji oraz niezwłocznego reagowania na problemy Klientów Sklepu Internetowego.
  15. Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator zwraca jednak uwagę, że Google w ramach programu Opinii Konsumenckich zastrzega sobie możliwość przekazania danych do państwa trzeciego. Google zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 13. Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacją ww. celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży.
 14. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych.
 15. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail sklep@seni24.pl
 16. Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
 17. Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi.
 18. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Danych Osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony Danych Osobowych należy Certyfikat Cloudflare SSL oraz Cloudflare Firewall.
 19. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, za wyjątkiem remarketingu, który polega na tworzeniu grup odbiorców na bazie analizy zachowań użytkowników w Sklepie Internetowym i wyświetlaniu na tej podstawie dopasowanych reklam w serwisach zewnętrznych, wyświetlania w Sklepie Internetowym i w korespondencji mailowej/SMS personalizowanych rekomendacji w oparciu o aktywność użytkownika w serwisie (w szczególności: produktów, treści, komunikatów oraz innych elementów sklepu internetowego).
 20. System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się ze stroną seni24.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę seni24.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony seni24.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 21. Strona seni24.pl wykorzystuje technologię cookies. Aktualne nazwy, rodzaje (cele), okresy ważności, jak i dostawców wykorzystywanych plików cookie sklep udostępnia tutaj.
 22. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony seni24.pl. Klient może również ograniczyć gromadzenie informacji przez Sklep Internetowy i jego zaufanych dostawców na stronie ustawień prywatności.
 23. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony Seni24.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ponadto w przypadku pliku cookie odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam remarketingowych Klient w każdej chwili może zrezygnować z niego na stronie www.google.pl/settings/ads/ lub www.facebook.com/ads/preferences/.