Bella

Stopnie niepełnosprawności. Lekki, umiarkowany i znaczny

Przeczytano 19 057
287 Komentarzy
(5)
 

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych (w tym w szczególności do pracy), z powodu naruszenia sprawności organizmu (stałego lub długotrwałego). Jakie są stopnie niepełnosprawności? Kto o nich orzeka? Podpowiadamy.

Stopnie niepełnosprawności

Zanim odpowiemy na pytanie, jakie są stopnie niepełnosprawności, warto wyjaśnić, kto orzeka o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnym jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie.
W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W skład orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego wchodzi co najmniej dwóch specjalistów – co najmniej jeden lekarz oraz pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy lub inny lekarz.

Orzeczenie o niepełnosprawności – stopnie i rodzaje

Jakie wyróżniamy rodzaje i stopnie niepełnosprawności? Jeśli chodzi o typy niepełnosprawności, stosuje się podział na:

 • choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne,
 • choroby psychiczne,
 • choroby rzadkie/genetyczne,
 • choroby układu moczowo-płciowego,
 • choroby układu oddechowego i krążenia,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepotę,
 • niepełnosprawność ruchową,
 • niepełnosprawność słuchu i/lub mowy,
 • nowotwory,
 • otyłość,
 • schorzenia metaboliczne.

Stopnie orzeczenia o niepełnosprawności

Zarówno jeśli chodzi o stopnie niepełnosprawności intelektualnej, jak i stopnie niepełnosprawności ruchowej oraz stopnie inwalidztwa innego rodzaju, obowiązuje ten sam podział zależny od zakresu ograniczenia sprawności organizmu: lekki, umiarkowany i znaczny.

Lekki stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności lekki (inaczej trzeci stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba ma naruszoną sprawność organizmu i w związku z tym obniżoną sprawność funkcjonowania, a jej zdolności wykonywania pracy są ograniczone w porównaniu do pracy osoby o pełnej sprawności fizyczno-ruchowej oraz psychicznej. Pewne ograniczenia można jednak kompensować przy pomocy odpowiednich środków (np. sprzętu ortopedycznego). Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Przynależność do III grupy inwalidzkiej pozwala korzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Stopień lekki niepełnosprawności upoważnia także do ubiegania się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Może ono zostać przeznaczone np. na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu lub domu. 3 stopień niepełnosprawności wiąże się także z ulgą komunikacyjną oraz specjalnymi warunkami zatrudnienia określonymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także regulowanymi przez Kodeks pracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności umiarkowany (inaczej drugi stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Każda z tych przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do stopnia umiarkowanego niepełnosprawności.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Jedną z korzyści wynikającej z przynależności do II grupy inwalidzkiej są ulgi dla niepełnosprawnych. Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych. Osoba o znacznej niepełnosprawności może również liczyć na specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy i dodatkowe urlopy.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności znaczny (inaczej pierwszy stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy i wymaga stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy w celu pełnienia ról społecznych. I stopień niepełnosprawności jest równoznaczny z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Stopień znaczny niepełnosprawności upoważnia do skorzystania z jednego z poniższych świadczeń:

 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługują:

 • dofinansowanie ze środków PFRON,
 • karta parkingowa,
 • rabat na usługi telekomunikacyjne,
 • specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy, dodatkowe urlopy oraz prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zniżki w komunikacji PKP i PKS,
 • zniżki w komunikacji miejskiej,
 • zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję (tylko w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności).

Zmiana stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na znaczny

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją należy dostarczyć do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Źródła:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/status-osoby-niepelnosprawnej/
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/278922
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/335627
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/270527

 
Specjalistka ds. treści internetowych o tematyce medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ze specjalizacją Biologia — Antropologia (Biologia Człowieka). Czas wolny spędza najchętniej w górach lub przy dobrej książce/grze planszowej/grze video.

Komentarze

 • Napisał: Dorota On 2024-05-19
  Rating:
  5.0

  Mam stopień umiarkowany na niedosłuch obustronny na jedno ucho gorzej słyszę czy mogę starać się o świadczenie wspierające ?

  Replied by: Joanna On 2024-05-20 Dzień dobry Pani Doroto, wszelkiego rodzaju informacje dotyczące świadczenia wspierającego znajdują się m.in. na stronie ZUS, zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi: https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-6

 • Napisał: Anna On 2024-05-09
  Rating:
  5.0

  Przyznano mi stopień niepełnosprawności znaczny,jednak stan mojego zdrowia poprawia się i chce wrócić do pracy ,czy lekarz medycyny pracy może odmówić mi podbicia zdolności do pracy

  Replied by: Joanna On 2024-05-10 Pani Anno, osoby osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą podejmować zatrudnienie u pracodawcy, który zapewnia warunki pracy chronionej (jest zakładem pracy chronionej) lub jeżeli pracodawca niebędący zakładem pracy chronionej przystosuje miejsce pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej bądź zatrudni w formie telepracy. Niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności warunkiem podstawowym do wykonywania pracy zarobkowej jest orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na danym stanowisku. Proszę jednocześnie pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością, wykonujące pracę zawodową, przysługują dodatkowe ulgi. Więcej na ten temat znajdzie Pani np. w informatorze ZUS: (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia).

 • Napisał: Marek On 2024-05-09
  Rating:
  5.0

  czy umiarkowany stopień uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, aktualnie mam 2 st. od 15.04.2024 wiek 61 lat

  Replied by: Joanna On 2024-05-09 Panie Marku, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi możliwościami wsparcia dla osób niepełnosprawnych, np. z ramienia PFRON. Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Więcej informacji uzyska Pan także na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/strona-glowna

 • Napisał: Zbigniew On 2024-05-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam zdiagnozowane SLA. Na dzień dzisiejszy (trwa to już dwa lata) - mam niedowład prawej nogi - kuleję. Wystąpiłem o wydanie karty parkingowej, gdyż mam świadomość, że niepełnosprawność będzie się pogłębiała. Otrzymałem orzeczenie o lekkiej niepełnosprawności - IIIst, o symbolach 10-N i 03-L (dodam, że mam również niedosłuch, wrodzoną wadę wzroku oraz niedokrwienie serca (w 2022r wstawiono mi stend). Nie przyznano mi karty parkingowej o którą się ubiegałem we wniosku. Lekarz orzecznik w dwóch zdaniach uzasadnienia odmówił mi przyznania karty parkingowej. Czy miał ku temu podstawy, czy nie powinien uznać dodatkowo symbolu niepełnosprawności 05-R? Jestem pracującym pełnoprawnym emerytem (rocznik 1956).

  Replied by: Joanna On 2024-05-08 Panie Zbigniewie, kartę parkingową mogą uzyskać jedynie osoby, które mają stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz wskazanie do wydania karty parkingowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Karta parkingowa przysługuje tylko osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Więcej informacji na temat karty parkingowej znajduje się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

 • Napisał: Dominik On 2024-05-03
  Rating:
  5.0

  Witam posiadam umiarkowany stopien niepełnosprawności z orzeczeniem na stałe. Pobieram zasiłek stały. Czy mogę ubiegać się o świadczenie wspierające ?

  Replied by: Joanna On 2024-05-06 Dzień dobry Panie Dominiku, wszelkie informacje na temat świadczenia wspierającego znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace - zachęcam do zapoznania się ze szczegółami.

 • Napisał: Lidia On 2024-04-28
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry. Mam stopien umiarkowany. Jestem po operacji tętniaka aorty. Mam wstawiane dwie wstawki. Chciałbym iść do pracy,ślę po pierwsze lekarskie nue dawaja mi pozwolenia,podrugie żaden zakład nie chce przyjąć do pracy z powodu serca. Chciałbym się odwołać z stopnia umiarkowanego na znaczny. Czy otrzymam taki syopien. Nie mam siły jeszcze po operacji muszę mieć przy sobie druga osobę.

  Replied by: Joanna On 2024-04-29 Dzień dobry, ocena stanu zdrowia, na podstawie której wydaje się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, leży po stronie komisji orzekającej. Nie ma pewności, że otrzyma Pani znaczny stopień niepełnosprawności - będzie to zależało od stanu zdrowia oraz ewentualnej poprawy bądź pogorszenia względem sytuacji w momencie wydania obecnego orzeczenia. Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie nowego orzeczenia, które będzie odpowiadało aktualnemu stanowi zdrowia. W przypadku złożenia takiego wniosku zespół orzekający może wydać orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia albo orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia, jeżeli w jego ocenie stan zdrowia nie pogorszył się od chwili wydania aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przy składaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie stopnia niepełnosprawności należy udokumentować obecną sytuację zdrowotną. Proszę jednocześnie pamiętać, że nowe schorzenia lub pogłębiająca się choroba nie zawsze jest tożsama z pogłębiającą się niepełnosprawnością i zespół orzekający może odmówić wydania orzeczenia z wyższym stopniem niepełnosprawności.

 • Napisał: Marian On 2024-04-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Moja Mama ma 89 lat z I gr. inwalidztwa. Jest po trzech zawałach, ma chory kręgosłupa, problemy z przemieszczaniem się, przewraca się. Jest pod opieką lek. Geriatry. Muszę Mamę wozić do lekarzy specjalistów i często są problemy z parkowaniem samochodu. Co muszę zrobić aby uzyskać na Mamę kartę parkingową dla niepełnosprawnych. Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-04-29 Panie Marianie, kartę parkingową otrzyma każda osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która ma stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz wskazanie do wydania karty parkingowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Wszelkie informacje na temat karty znajdują się m.in. na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa

 • Napisał: Patryk On 2024-04-25
  Rating:
  5.0

  Witam.
  Mam stopień niepełnosprawności znaczny jeszcze przez rok i chciałem się dowiedzieć czy jeśli zostanę zatrudniony czy mogę stopie niepełnosprawności znaczny utracić ?
  Czy za rok zostanie mi przyznany ponownie ten sam stopień ?

  Replied by: Joanna On 2024-04-26 Panie Patryku, ocena stanu zdrowia, na podstawie której wydaje się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, leży po stronie komisji orzekającej. Nie ma pewności, że za rok ponownie otrzyma Pan znaczny stopień niepełnosprawności - będzie to zależało od stanu zdrowia oraz ewentualnej poprawy bądź pogorszenia względem sytuacji w momencie wydania obecnego orzeczenia. Osoby niepełnosprawne mogą podejmować pracę zarobkową, dlatego proszę się nie obawiać o utratę orzeczenia ze względu na status osoby pracującej. Wszelkie informacje m.in. na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie PFRON oraz ZUS (np. w poradniku dla osób niepełnosprawnych, do pobrania ze strony: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia).

 • Napisał: Ewa On 2024-04-24
  Rating:
  5.0

  Czy nauczyciel zatrudniony w SP przy zniżce godzin ma prawo do urlopu z tytułu wizyty w poradni kardiologicznej, ale nie bezpłatnego lub zwolnienia na czas wizyty w poradni. Znalazłam się w takiej sytuacji ż e musiałam wziąść urlop bezpłatny, mimo ze nie było mnie w pracy 1.5 h. Dziękuję za odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2024-04-25 Pani Ewo, cytuję wytyczne zgodnie z informacjami zawartymi w informatorze ZUS (do pobrania ze strony https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia):
  "Jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a wymienionych niżej czynności nie możesz wykonać poza godzinami pracy, masz prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy, aby:
  ▪ wykonać badania specjalistyczne,
  ▪ poddać się zabiegom leczniczym lub usprawniającym,
  ▪ uzyskać zaopatrzenie ortopedyczne lub je naprawić.
  Za ten czas zwolnienia od pracy zachowujesz prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy."

 • Napisał: Emm On 2024-04-22
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam pytanie posiadam IIgr. (umiarkowany) 31.08.2024 kończy mi się orzeczenie ,co mam zrobić i gdzie się udać aby dostać wezwanie na komisie lekarska i przedłużyć orzeczenie ,jakie dokumenty są do tego potrzebne ?

  Replied by: Joanna On 2024-04-22 Dzień dobry, wszelkie informacje w sprawie przedłużania orzeczeń można uzyskać w organach, które wydają orzeczenia. Po upływie ważności obecnego orzeczenia konieczne jest ponowne stawienie się przed komisją orzeczniczą celem jego przedłużenia.

 • Napisał: Jeżeli po złożeniu wniosku o świadczenie wspierające pogorszy się stan zdrowia czy będzie można złożyć wniosek o korektę przyznanych punktów On 2024-04-17
  Rating:
  5.0

  Proszę o odpowiedź czy na takie pytanie można otrzymać odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2024-04-24 Dzień dobry, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie nowego orzeczenia, które będzie odpowiadało aktualnemu stanowi zdrowia. W przypadku złożenia takiego wniosku zespół orzekający może wydać orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia albo orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia, jeżeli w jego ocenie stan zdrowia nie pogorszył się od chwili wydania aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przy składaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie stopnia niepełnosprawności należy udokumentować obecną sytuację zdrowotną. Proszę jednocześnie pamiętać, że nowe schorzenia lub pogłębiająca się choroba nie zawsze jest tożsama z pogłębiającą się niepełnosprawnością i zespół orzekający może odmówić wydania orzeczenia z wyższym stopniem niepełnosprawności.

 • Napisał: Iza On 2024-04-16
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry czy jak mam przepuchline lędźwiowa kręgosłupa czy dostanę grupę o niepelnosprawnosc

  Replied by: Joanna On 2024-04-17 Pani Izo, o przyznaniu stopnia niepełnosprawności decyduje komisja orzekająca i każdy przypadek traktuje indywidualnie. Zachęcam, aby złożyć wniosek o rozpoznanie Pani sytuacji - wierzę, że uda się Pani uzyskać odpowiednie orzeczenie. Więcej na temat procedury orzekania o niepełnosprawności znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Andrzej On 2024-04-15
  Rating:
  5.0

  Jakie zniżki przysługują na komunikację PKP i PKS przy umiarkowanym stopniu niesprawności

  Replied by: Joanna On 2024-04-17 Panie Andrzeju, to zależy od regulaminu danego przewoźnika - w każdym mieście sytuacja może prezentować się inaczej. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem interesującego Pana środka transportu.

 • Napisał: Paweł On 2024-04-15
  Rating:
  5.0

  mam 62l od 2014r stopień znaczny na 5lat teraz na 3 lata czemui

  Replied by: Joanna On 2024-04-17 Panie Pawle, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pana pytanie. Decyzję w sprawie stopnia niepełnosprawności wydaje każdorazowo komisja orzekająca na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej o pacjencie. Najwyraźniej komisja uznała za zasadne przyznanie Panu stopnia umiarkowanego - być może stan zdrowia uległ poprawie? Od decyzji komisji przysługuje Panu odwołanie, jednak nie później niż 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia.

 • Napisał: Zbigniew On 2024-04-11
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Jestem emerytem , pobieram świadczenie w wysokości 1500 pln. 16.03.2024. otrzymałem orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-ZNACZNEGO. Wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie (-05-R07-S). W chwili obecnej , jestem osobą bezdomną , ale mieszkam u przyjaciół w Gdańsku Morenie , tymczasowo. Chciałbym się dowiedzieć , jakiego wsparcia mogę oczekiwać , do jakich instytucji mam się zgłość i jaki wpływ na moją sytuację , ma brak adresu zameldowania? Z góry dziękuję!

  Replied by: Joanna On 2024-04-17 Dzień dobry Panie Zbigniewie, niestety nie wiemy, jaki wpływ na świadczoną pomoc ma brak stałego adresu zameldowania. Pomoc osobom niepełnosprawnym należy do kompetencji gminy, dlatego polecamy skonsultować problem z tym urzędem. Co do form pomocy, zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Więcej informacji uzyska Pan także na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/strona-glowna

 • Napisał: Władysław On 2024-04-11
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Żona ma 79 lat, otrzymała orzeczenie stopnia niepełnosprawności - znacznego ( Symbol 11-I). Proszę o informację co jej przysługuje i gdzie to należy załatwiać. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-04-17 Dzień dobry Panie Władysławie, zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Więcej informacji uzyskają Państwo także na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/strona-glowna

 • Napisał: Hanna On 2024-04-09
  Rating:
  5.0

  Mój syn ma 16 lat. Od dwóch lat jest niepełnosprawny i otrzymał dodatek pielęgnacyjny,
  zasiłek pielęgnacyjny.. Od 16 roku życia ustalany jest lekki stopień niepełnosprawności i anulowane świadczenia. Uczy się w technikum i jest niepełnoletni. Czy możemy otrzymać jakieś płatności?

  Replied by: Joanna On 2024-04-17 Dzień dobry Pani Hanno, zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Więcej informacji uzyska Pani także na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/strona-glowna

 • Napisał: Jolanta On 2024-04-07
  Rating:
  5.0

  Mam stopien umiarkowany z symbolem 10N i05R czy nalezy się zasilek pielegnacyjny

  Replied by: Joanna On 2024-04-09 Dzień dobry, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w sytuacji, gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Wszelkie informacje na temat świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Bernadetta On 2024-04-02
  Rating:
  5.0

  Dlaczego przy stopniu umiarkowanym nie przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny ani karta parkingowa jestem emerytką mam 68 lat

  Replied by: Joanna On 2024-04-03 Pani Bernadetto, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym jedynie w sytuacji, gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Kartę parkingową natomiast mogą uzyskać jedynie osoby, które mają stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz wskazanie do wydania karty parkingowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna).

 • Napisał: Janusz On 2024-03-28
  Rating:
  5.0

  Pracuję na 3/4 etatu ( 6 godzin), czy w chwili otrzymania umiarkowanego stopnia niesprawności, czy pracodawca będzie naliczał większą liczbę godzin i ile przysługuje mi urlopu rehabilitacji?

  Replied by: Joanna On 2024-03-29 Panie Januszu, norma czasu pracy naliczana jest proporcjonalnie do wysokości etatu określonego w umowie o pracę, a zatem liczba godzin w miesiącu w Pana przypadku nie zwiększy się. Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje pracownikowi, który zaliczony został do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Pracownik nabywa prawo po raz pierwszy do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Przepracowanie jednego roku nie musi mieć miejsca u jednego pracodawcy, a także nie musi być zachowana ciągłość zatrudnienia, tylko sumujemy wszystkie okresy pracy. Zachęcam, aby wszelkie dodatkowe pytania skierować do kadrowego w miejscu pracy. Można też zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie np. PIP: https://www.pip.gov.pl/dla-sluzb-bhp/porady-prawne/zatrudnianie-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Krystyna On 2024-03-23
  Rating:
  5.0

  Maz dostał stopień znaczny.jest na rencie z tytułu choroby zawodowej i emeryturze.czy dostanie z ZUS podwyżkę

  Replied by: Joanna On 2024-03-25 Pani Krystyno, od 1 marca wzrastają wysokości świadczeń ZUS. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Waloryzacja obejmie także m.in. dodatek pielęgnacyjny. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba w tym celu składać żadnego wniosku.

 • Napisał: Sylwek On 2024-03-20
  Rating:
  5.0

  jakie schorzenia kwalifikują do uzyskania niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym>

  Replied by: Joanna On 2024-03-21 Dzień dobry, do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób z naruszoną sprawnością organizmu: osoby niezdolne do pracy, zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej oraz wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Nie istnieje katalog schorzeń klasyfikujących do uzyskania danego stopnia niepełnosprawności - decyduje o tym komisja orzekająca.

 • Napisał: Makgorzata On 2024-03-13
  Rating:
  5.0

  Kończy mi się grupa lekarz zawnioskował pogorszenie stanu zdrowia (choroba psychiczna) czy mogę dostać znaczny stopien

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Dzień dobry Pani Małgorzato, ostateczna decyzja dotycząca przyznania konkretnego stopnia niepełnosprawności należy do komisji orzekającej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie.

 • Napisał: Maria On 2024-03-12
  Rating:
  5.0

  W grudniu stwierdzono nowotwór trzonu macicy, wstyczniu zostałam zoperowana,teraz prawdopodobnie chemia czy moge wystąpić o stopień niepełnosprawności.Nadmieniam że jestem emerytką z 1300 zł.Na co mogę liczyć.

  Replied by: Joanna On 2024-03-15 Pani Mario, choroby onkologiczne bardzo często wpływają na ograniczenie sprawności pacjenta - warto, aby wnioskowała Pani o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które może być przepustką do różnego rodzaju ulg i uprawnień. Proszę jednak pamiętać, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do komisji orzekającej. Zachęcam Panią do zapoznania się z informatorem ZUS dla osób z niepełnosprawnością (do pobrania ze strony: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia), w którym opisano możliwości pomocy. Jako sklep internetowy nie zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczeń, dlatego zachęcam, aby zapoznała się Pani z zasadami przyznawania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci), a wszelkie wątpliwości skonsultowała np. z instytucją PFRON. Życzę Pani dużo zdrowia i trzymam kciuki za pozytywne rozpatrzenie Pani wniosku.

 • Napisał: Urszula On 2024-03-07
  Rating:
  5.0

  Jestem emerytką60+.Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.W postanowieniu jest,że 1.Niepełnosprawność nie da się ustalić.2.Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od grudnia 2007.Moje pytanie,czy mogę starać się o jakiś dodatek do emerytury?

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Pani Urszulo, być może klasyfikuje się Pani do otrzymania tzw. świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Świadczenie wspierające to comiesięczny dodatek finansowy dla osób z niepełnosprawnościami mających więcej niż 18 lat, które mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o potrzebie wsparcia w zakresie od 70 do 100 punktów. Orzeczenie tego typu wydawane jest przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aby otrzymać świadczenie wspierające należy udowodnić trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. W tym celu trzeba uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Decyzję tę wydaje się m.in. na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decyzja o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia jest ważna przez cały okres trwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale nie dłużej jednak niż przez 7 lat. Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego do ZUS. Więcej na temat świadczenia wspierającego przeczyta Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

 • Napisał: Maria Kleszczewska On 2024-03-07
  Rating:
  5.0

  Co to znaczy ulga rehabilitacyjna - stopień niepełnosprawności znaczny

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Pani Mario, ulga rehabilitacyjna to kwota, którą można odliczyć od rozliczenia rocznego PIT. Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym lub opiekunom osób niepełnosprawnych, które poniosły wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wszelkie informacje na temat ulgi rehabilitacyjnej znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

 • Napisał: Jolanta On 2024-03-06
  Rating:
  5.0

  Mam lekki stopień niepełnosprawności i czy przysługuje mi zniżka na bilety komunikacji miejskiej

  Replied by: Joanna On 2024-03-13 Pani Jolanto, to zależy od regulaminu danego przewoźnika. Nie każda komunikacja miejska posiada takie same ulgi dla osób z niepełnosprawnością.

 • Napisał: Joasia On 2024-03-05
  Rating:
  5.0

  0d 2019 po zawale otrzymałam st.umiarkowany3l.tak było jeszcze 2 razy po 2.5r.po 4 złożeniu dostałam już lekki i następne 2 też lekki mam już 5 orzeczeń i teraz w 2022 wszczepiono mi następne 3 stendy.mam już5 inadal st.lekki bo według komisji ozdrowiałam po 14 latach.Mam691 zł emerytury i żadnej pomocy .Nie starcza na leki ani na jedzenie.Co robić klo może mi pomóc.

  Replied by: Joanna On 2024-03-06 Dzień dobry, bardzo nam przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Niestety, nie mamy wpływu na decyzję komisji orzekającej. Od momentu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności choremu przysługuje możliwość odwołania w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia, jednak, przypuszczam, że w Pani wypadku termin ten już minął. Polecam, aby skontaktować się z miejscowym PCPR, MOPS lub MOPR celem ustalenia możliwości pomocy. Informacje o świadczeniach dla osób niepełnosprawnych powinna Pani także otrzymać dzwoniąc na infolinię PFRON, ZUS, a może nawet do miejscowego urzędu gminy. Mam nadzieję, że któreś z podanych źródeł okaże się pomocne.

 • Napisał: Bożena On 2024-03-02
  Rating:
  5.0

  Mam stopien umiarkowany od 2019 roku czy przysługuje mi zasiłek pielegnacyjny?

  Replied by: Joanna On 2024-03-04 Dzień dobry Pani Bożeno, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek otrzymują też osoby, które ukończyły 75. rok życia. Więcej informacji na temat zasiłku znajdzie Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Ilona On 2024-02-28
  Rating:
  5.0

  Córka do 18 roku życia miała tak zwany stopień umiarkowany w chwili ukończenia 18 lat zabrano dając lekki stopień 0 7-s oraz 05r po operacji serca nadal się uczy w liceum w tym roku matura czy może liczyć na jakieś wsparcie bo gdy idę do pefronu czy to o prawo jazdy czy materac rehabilitacyjny na kręgosłup to mówią mi że dotacja jest dla osób z umiarkowanym stopniem wiedz nie rozumiem po co jest ten lekki

  Replied by: Joanna On 2024-02-28 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Ilona On 2024-02-28
  Rating:
  5.0

  Od 20 lat mam lekki stopień niepełnosprawności na stałe nigdy na nic się nie załapałam co roku składałam dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny i nigdy nie otrzymałam dofinansowania na taki turnus z uwagi na brak pieniędzy na materac ortopedyczny chodzi o kręgosłup nie łapie się bo tylko na umiarkowanym stopniu luz znacznym. Po co jest ten lekki chyba tylko tyle żeby byl

  Replied by: Joanna On 2024-02-28 Pani Ilono, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na wiele form wsparcia. Znajdzie je Pani m.in. na stronie PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Natalia On 2024-02-27
  Rating:
  5.0

  posiadam 3 stopień niepełnosprawności potwierdzony w Polsce. Czy mam jakieś korzyści. podziękowanie

  Replied by: Joanna On 2024-02-27 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Slawek On 2024-02-26
  Rating:
  5.0

  Czy rzecze nie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe może dotyczyć każdego stopnia niepełnosprawności?

  Replied by: Joanna On 2024-02-27 Dzień dobry, stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia. Orzeczenie wydane na stałe może dotyczyć każdego stopnia niepełnosprawności.

 • Napisał: Katarzyna On 2024-02-23
  Rating:
  5.0

  Jestem po 5 operacji Nowotwor kości pięty nie złośliwy
  Lekarz chirurg ortopeda napisał że nie rokuje na powrót do zdrowia
  Nie mam prawa jazdy ale ma mój zięć
  Czy ja mogę starać się o kartę parkingową?
  On wszędzie wozi mnie po lekarzach chodzę o kulach
  W zeszłym roku miałam dwie operacje Nowotwor złośliwy jajnika wszystko wycieli
  A za 4 miesiące wycinali sieć
  W życiu przeszłam 15 operacji
  Byłam wczoraj na komisji
  Do tej pory miałam stopień lekko
  Czekam na decyzję

  Replied by: Joanna On 2024-02-26 Pani Katarzyno, kartę parkingową może otrzymać każdy, kto ma stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz wskazanie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej. Wszelkie informacje na temat tego dokumentu znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa

 • Napisał: Dorota On 2024-02-22
  Rating:
  5.0

  Moja mama ma 84 lata ma stopień niepełnosprawny znaczny czy należą się jej pieluchomajtki z NFZ

  Replied by: Joanna On 2024-02-22 Dzień dobry, samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie stanowi podstawy do wydania zlecenia na wyroby chłonne. Więcej na temat zasad refundacji przeczyta Pani w naszym artykule: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/12-refundacja-pieluchomajtek-i-innych-wyrobow-chlonnych-jak-z-niej-skorzystac

 • Napisał: Barb On 2024-02-20
  Rating:
  5.0

  W 2012 roku po ciężkim wypadku samochodowym uzyskałam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Czy teraz muszę składać o nowe orzeczenie jeżeli mam przyznane na stałe

  Replied by: Joanna On 2024-02-21 Dzień dobry, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyznane na stałe jest orzeczeniem bezterminowym, którego nie trzeba przedłużać.

 • Napisał: Mariusz On 2024-02-20
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie czy choroba zespół Guliana Barego podlega grupie inwalidzkie jakia stopień.

  Replied by: Joanna On 2024-02-21 Panie Mariuszu, sam w sobie zespół Guillaina-Barrégo nie jest wskazaniem do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak u około 20% chorych konsekwencją zachorowania jest trwała niepełnosprawność ruchowa. Decyzję w sprawie stopnia niepełnosprawności wydaje komisja orzekająca powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - trudno przewidzieć, jaka opinia zostanie wydana w Pana przypadku. Komisja bierze pod uwagę stan zdrowia osoby wnioskującej i jego rokowanie.

 • Napisał: Bogdan On 2024-02-20
  Rating:
  5.0

  Mam umiarkowany stopień niesprawności, chcę wiedzieć czy stracę na placu w zakładzie pracy,bo wynika że jestem około 600 zł.do tyłu.Najgorsze to że nikt nic nie robi aby to wyjaśnić.Teraz problem czy mogę zrezygnować z grupy.Dziekuję.

  Replied by: Joanna On 2024-02-21 Panie Bogdanie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednoznaczne z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Osoby niepełnosprawne, jeżeli stan ich zdrowia na to pozwala, mogą podejmować zatrudnienie. Obowiązuje ich jednak wiele przywilejów, np. krótszy dzień pracy przy zachowaniu takiego samego wynagrodzenia, zwiększenie liczby dni urlopowych w roku kalendarzowym i inne. Zachęcam do zapoznania się z informatorem ZUS dla osób niepełnosprawnych, w którym dobrze wyjaśniono te kwestie. Informator można pobrać bezpłatnie ze strony ZUS: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

 • Napisał: Izabella On 2024-02-19
  Rating:
  5.0

  Witam.
  Moje pytanie jest takie..
  Z Powiatowego dostałam znaczny stopień niepełnosprawności i czekam na komisję z Zusu o rentę chorobową.
  Oto moje pytanie!
  Czy jeśli ZUS przyzna mi rentę to mogę pobierać ją i też zasilek z Powiatowego?
  Czy muszę wybierać któreś z tych dwóch?
  Bo nie mam o tym pojecia

  Replied by: Joanna On 2024-02-21 Dzień dobry, nie wiem, o jaki zasiłek Pani pyta, zatem wskazuję źródła dotyczące świadczeń dla osób niepełnosprawnych:
  1. zasiłek pielęgnacyjny: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny
  2. zasiłek opiekuńczy: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-opiekunczy
  3. świadczenie pielęgnacyjne: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-pielegnacyjne-od-1-stycznia-2024-r--nowe-zasady

 • Napisał: Robert On 2024-02-17
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry Chciałbym się zapytać czy aby dodać do dokumentów lekarskich potwierdzenie że mam otyłość wystarczy zrobić u lekarza dietetyka badanie analizy ciała, które wykarze poziom tkanki tłuszczowej czy robi się to przy pomocy innych badań? pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-02-20 W przypadku diagnostyki nadwagi i otyłości kluczowe jest określenie wartości wskaźnika masy ciała (BMI). W przypadku występowania wskazań medycznych lekarz może rozważyć zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych. Nie służą one diagnostyce otyłości samej w sobie, ale są przydatne przy kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta otyłego i monitorowaniu chorób współistniejących lub powikłań otyłości. Leczenie otyłości wymaga współpracy wielu specjalistów z różnych obszarów medycyny. Zespół terapeutyczny powinien obejmować lekarza pierwszego kontaktu, dietetyka, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę i w razie potrzeby innych specjalistów - również uwzględniając choroby współistniejące.

 • Napisał: Helena On 2024-02-16
  Rating:
  5.0

  Zamieściliście informację, że stopień umiarkowany wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego. Jakie są warunki przyznania tego zasiłku? Drugie pytanie, to jako osoba że stopniem umiarkowanym mam dostęp do rehabilitacji praktycznie raz na 1,5 roku mimo, iż potrzebuje więcej rehabilitacji. Czy mialabym możliwość częściej korzystać z rehabilitacji? Schorzenie neurologiczno-ruchowe.

  Replied by: Joanna On 2024-02-20 Dzień dobry, wszelkie informacje na temat zasiłku pielęgnacyjnego znajdują się na stronie:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny
  Bardzo mi przykro, ale w przypadku pytania o rehabilitację nie umiem Pani pomóc. Proszę zapytać o to swojego lekarza.

 • Napisał: Maria On 2024-02-15
  Rating:
  5.0

  ojciec ma 92 lata czy z automatu moze miec okreslona grupe niepelnosprawnosci. Wiadomo ze slabo slyszy, zle widzi, wymaga pomocy w czynnosciach domowych, pielegnacyjnych ale czy musze go targac na komisje? czy po dostarczeniu dokumentow moge spodziewac sie ze okreslenie niepelnosprawnosci nastapi z automatu.

  Replied by: Joanna On 2024-02-16 Pani Mario, wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności odbywa się na wniosek osoby chorej złożony wraz z kompletem niezbędnych załączników, w tym aktualnym (nie starszym niż 30 dni) zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia osoby wnioskującej oraz dokumentacją medyczną potwierdzającą przebieg choroby. Po złożeniu wniosku chory otrzymuje termin posiedzenia składu orzekającego. Udział w takim posiedzeniu jest obowiązkowy. Istnieje od niego jeden wyjątek - jeżeli osoba zainteresowana nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a lekarz będący przewodniczącym składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona przeprowadzona bez badania, a orzeczenie wydane bez stawiennictwa osoby zainteresowanej. Oceny kompletności dokumentacji oraz przyczyn uzasadniających brak osobistego stawiennictwa dokonuje lekarz - przewodniczący składu orzekającego. Jeżeli załączona dokumentacja medyczna okaże się niewystarczająca, badanie może zostać przeprowadzone w miejscu pobytu osoby zainteresowanej. Są to jednak przypadki indywidualne, dlatego trudno jednoznacznie ocenić, jak sprawa potoczy się w Państwa przypadku. Więcej na temat wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przeczyta Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Renata On 2024-02-15
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy jest jakiś art. prawny na który mogę się powołać przy odwołaniu, regulujący przyznanie znacznego stopnia.

  Replied by: Joanna On 2024-02-20 Dzień dobry, orzekanie o stopniu niepełnosprawności odbywa się na mocy ustaw. Podstawę prawną dotyczącą niniejszego zagadnienia znajdzie Pani na stronie rządowej w zakładce Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Gabriela On 2024-02-14
  Rating:
  5.0

  Czy osoba bez obydwu nóg na stopniu umiarkowanym może starać się o świadczenie wspierające

  Replied by: Joanna On 2024-02-14 Dzień dobry Pani Gabrielo, wszelkie informacje na temat świadczenia wspierającego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

 • Napisał: Cukrzyca pierszego stopnia czy jest podawana niepiewnosprawnoc On 2024-02-14
  Rating:
  5.0

  syn choryj cukrzycą 1 stopnia

  Replied by: Joanna On 2024-02-14 Dzień dobry, cukrzyca jako choroba przewlekła uprawnia do ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Diabetyk może uzyskać orzeczenie.

 • Napisał: Zygmunt On 2024-02-12
  Rating:
  5.0

  Witam.Posiadam II grupę inwalidzką - trwale całkowicie niezdolny do pracy - i teraz jestem na emeryturze ( mam 84 lat ) w jaki sposób mogę uzyskać kartę parkingową

  Replied by: Joanna On 2024-02-13 Dzień dobry Panie Zygmuncie, kartę parkingową mogą uzyskać m.in. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna). Ponadto, przysługuje ono osobom, które mają stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej. Bez wskazania w orzeczeniu karty parkingowej nie ma możliwości jej uzyskania. Więcej na ten temat przeczyta Pan na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa

 • Napisał: Jan On 2024-02-12
  Rating:
  5.0

  Nie zgadzam sie z tym, aby do stopnia znacznego dawali karte parkingowa. Daja jedynie, jesli nie masz nog. W innym przypadku karty parkingowej nie wydaja.

  Replied by: Joanna On 2024-02-12 Dzień dobry, nie ma Pan racji. Karta parkingowa wydawana jest każdemu, kto ma stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz posiada wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej. Ponadto, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi zawierać jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna). Wszystkie informacje a ten temat znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa

 • Napisał: Aneta On 2024-02-12
  Rating:
  5.0

  Czy pracując w systemie 12 godz dzień i noc na co wyraził zgodę lekarz przysługuje mi 35 godz tydzień pracy i czy mogę być rozliczona miesięcznie bo pracując w zmianach nie mam jak wyjść pół godz wcześniej bo nie mam swojej zmiany .Czy układając grafik mogę być rozliczona z 35 godz tygodniowo i w ten sposob odebrac sobie ten skrocony czas pracy, czy normalnie jestem rozliczana z 40 godz

  Replied by: Joanna On 2024-02-15 Dzień dobry Pani Aneto, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wskazanych powyżej norm nie stosuje się jedynie do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące czasu pracy warto byłoby omówić z prawnikiem specjalizującym się w zakresie prawa pracy.

 • Napisał: Agata On 2024-02-08
  Rating:
  5.0

  Pracuję w zakładzie pracy już ponad 20 lat. W tym miesiącu uzyskałam umiarkowany stopień niepełnosprawności z PCPR. Od kiedy przysługuje mi dodatkowe 10 dni urlopu. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2024-02-09 Dzień dobry Pani Agato, prawo do pierwszego urlopu dodatkowego niepełnosprawny pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Przykładowo, data wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to 9 lutego 2024 roku. W takiej sytuacji prawo do dodatkowego urlopu nabędzie Pani dopiero 9 lutego 2025 roku.

 • Napisał: Regina On 2024-02-08
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie mam pytanie czy mając umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 07-S oraz 05- R mogę odliczać przy rocznym PIT zakup leków ( chodzi o schorzenie krążeniowe owrzodzenie żylaków) dziękuję za odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2024-02-09 Dzień dobry, wszelkie informacje na temat tzw. ulgi rehabilitacyjnej znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/
  Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi.

 • Napisał: Dominika On 2024-02-07
  Rating:
  5.0

  Miałam rentę z powodu całkowitej niezdolności do pracy, zabrano mi ją bo stwierdzono że "jestem" zdrowa , czy mogę mimo to złożyć ponownie wniosek o rentę ale tym razem o częściową niezdolność do pracy?

  Replied by: Joanna On 2024-02-09 Pani Dominiko, osoba zainteresowana, która nie zgadza się z decyzją komisji orzekającej, może wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości proszę kontaktować się bezpośrednio z placówką ZUS. Ponadto, wszelkie informacje o wydawaniu orzeczeń od niezdolności do pracy znajdują się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/lekarze/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy/pojecie-niezdolnosci-do-pracy/definicje

 • Napisał: Janek On 2024-02-07
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Jestem obecnie na emeryturze. W czasie mojej pracy zawodowej mój stan zdrowia bardzo się pogorszył i byłem zmuszony przejść na rentę
  chorobową. W 1982 roku otrzymałem II grupę inwalidztwa na stałe i nie byłem w stanie pracować.
  W związku z tym że moje lata składkowe były dużo mniejsze czy mogę ubiegać się o jakieś dodatki czy zasiłki do mojej emerytury.
  Pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2024-02-09 Dzień dobry, uprzejmie nadmieniamy, że jako osoba niepełnosprawna może Pan skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). Znajdują się w nim informacje dotyczące świadczeń i uprawnień, jakie nabywa osoba niepełnosprawna. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Urszula On 2024-02-06
  Rating:
  5.0

  Witam! Mam niepelnosprawnosci w stopniu umiarkowanym i kartę parkingową czy mogę starac się o jakiś zasiłek? Jak tak to gdzie i jak?

  Replied by: Joanna On 2024-02-07 Dzień dobry, uprzejmie nadmieniamy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Beata On 2024-02-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mąż w ubiegłym roku stawał po raz kolejny na komisji z ZUS-otrzymał niezdolność do samodzielnej egzystencji i całkowitą niezdolność do pracy. Obecnie stawał na komisji z Pfron i przeszedł że stopnia znacznego na umiarkowany. Będę się odwoływać. Problem jest z kolejką u lekarzy. Ze stopniem znacznym miał wizyty praktycznie poza kolejnością i nielimitowaną rehabilitację (mąż po udarze I że znaczną spastyką lewostronna kończyn) Na co mam się powoływać rejestrując męża ? W rejestracji wymagają orzeczenia o stopniu znacznym a decyzja z ZUS stanowi dla nich nieistotny kwitek. A zależy mi na czasie (wizyta pilna w poradni rehabilitacji). Zanim dojdzie do kolejnej komisji odwoławczej....
  Pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2024-02-07 Dzień dobry Pani Beato, bardzo mi przykro, ale nie umiem Pani pomóc. Być może prawnik będzie w stanie udzielić Pani szczegółowych informacji na ten temat.

 • Napisał: Danuta On 2024-02-05
  Rating:
  5.0

  Mojemu synowi nie przyznano dalej renty socjalnej ( miał 3lata).Ma lekki stopień niepełnosprawności to czy może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny .Udowodniliśmy , że niepełnosprawność powstała od urodzenia ,czyli do 20 roku życia.

  Replied by: Joanna On 2024-02-06 Pani Danuto, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom dorosłym z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Więcej informacji na temat tego świadczenia znajdzie Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Aneta On 2024-02-05
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.Czy w związku z tym , że córka skończyła 18 lat ,zmieniły się jakieś kryteria.Miala stopień umiarkowany przed 16 rokiem az to teraz.A po skończeniu 18 lat zmienili jej na lekki ,pomimo że nie ma poprawy stanu zdrowia.Komisja wojewódzka podtrzymała stopień lekki , zastanawiam się czy się odwoływać do sądu.Corka psychicznie czuje się bardzo źle,nie ma siły pracować ,chodzi na terapię dzienną cały czas.Prosze o odpowiedź czy jest sens się odwoływać dalej ,córka ma fobie społeczna i sąd to dodatkowy stres.Pozdrawiam Aneta.

  Replied by: Joanna On 2024-02-05 Pani Aneto, bardzo mi przykro, ale nie umiem jednoznacznie wskazać odpowiedzi na podane pytanie. Jeżeli nie zgadza się Pani z decyzją organów orzekających o stopniu niepełnosprawności, może Pani wnioskować o ponowne rozpatrzenie tej kwestii. Zalecam, aby porozmawiała Pani na ten temat z prawnikiem.

 • Napisał: Lidia On 2024-02-03
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. W grudniu 2022r , miałam usuniętą macicę z jajowodami. Czy mogę jeszcze wnioskować o stopień niepełnosprawności.

  Replied by: Joanna On 2024-02-05 Pani Lidio, w chwili składania wniosku o stopień niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie nie może być starsze niż 30 dni. Do wniosku dołącza się komplet dokumentów, który obejmuje wniosek, zaświadczenie lekarskie oraz wszelką dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

 • Napisał: Wiktoria On 2024-02-02
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam pytanie - moja mama ma znaczny stopień niepełnosprawności - jednak ciągle pojawiają się pytania czy jest to pierwsza grupa inwalidzka. Jeśli jest to I grupa - to czy ZUS wypłaca z automatu świadczenie za I grupę czy są specjalne procedury?

  Replied by: Joanna On 2024-02-02 Dzień dobry Pani Wiktorio, znaczny stopień niepełnosprawności to dawna I grupa inwalidzka. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 r., traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności tylko jeżeli są nadal ważne.

 • Napisał: Krystyna On 2024-02-02
  Rating:
  4.0

  Czy należy się zasiłek pielęgnacyjny osobie na emeryturze z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

  Replied by: Joanna On 2024-02-02 Pani Krystyno, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
  Więcej na temat tego świadczenia przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Ewa On 2024-02-01
  Rating:
  5.0

  Stopien niepelnosprawnosci znaczny na 3 lata proszę mi powiedzieć czy mogę się starać dla taty o jakieś wsparcie finansowe jak tak to gdzie

  Replied by: Joanna On 2024-02-02 Dzień dobry, osoba niepełnosprawna może skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Danuta On 2024-02-01
  Rating:
  5.0

  Dziękuję za odpowiedż.Ale dlatego ze jest wydane przez MSWiA nie jest uznawane przez MOPS do przyznania opieki wytchnieniowej, lub asystenta.I tu jest problem.

  Replied by: Joanna On 2024-02-01 Dzień dobry Pani Danuto, rzeczywiście - orzeczenia komisji lekarskich podległych MON i MSWiA wydane po 1 stycznia 1998 r. nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą, do osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeżeli chce być Pani traktowana jako osoby niepełnosprawna, powinna Pani wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dopiero wówczas będzie Pani mogła skorzystać ze świadczeń PFRON.

 • Napisał: Agnieszka On 2024-02-01
  Rating:
  5.0

  Witam czy lecząc się na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego z wypuklinami które uciskają worek oponowy i naciskają na trzy nerwy L3-L5 mogę starać się o lekki stopień niepełnosprawności. Uniemożliwia mi to codzienne funkcjonowanie, ale czy nie jest to mało podstawne. Proszę o poradę czy nie ośmieszę się składając owy wniosek.

  Replied by: Joanna On 2024-02-01 Pani Agnieszko, przyznanie stopnia niepełnosprawności zależy od oceny indywidualnej sytuacji zdrowotnej danej osoby. Stopień niepełnosprawności ustala powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, który dokonuje oceny stanu zdrowia danej osoby na podstawie dokumentacji medycznej i ewentualnych badań diagnostycznych. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może uzyskać każda osoba dorosła, która ma naruszoną sprawność organizmu. Więcej informacji na temat orzekania o niepełnosprawności znajduje się na stronie rządowej, zachęcam do lektury, a w dalszej perspektywie - do wnioskowania o wydanie orzeczenia: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Eliza On 2024-01-31
  Rating:
  5.0

  Mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Czy są jakieś specjalne warunki, które musi spełnić pracodawca gdy będzie mnie chciał zatrudnić korzystając z ulg przysługującej mu z tego tytułu.

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Dzień dobry Pani Elizo, wszelkie informacje na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,1,zatrudnienie-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Jarosław On 2024-01-31
  Rating:
  5.0

  Gdy ma nikłe rokowania na chodzenie mimo rehabilitacji nie ustoję długo na nogach a poruszam się jedynie na wózku zwykłem i przy jakim stopniu mogę się starać o wózek elektryczny lub skuter który umożliwi mi wyjście z domu na zakupy bo o kulach nie ma mowy a ręce szybko się męczą bo teren do najbliższego sklepu nie jest płaski mam na myśli wzniesienia i normalne dziury jak to zazwyczaj jest na Polskich drogach i chodnikach

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Panie Jarosławie, z dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym może skorzystać każdy, kto:
  - posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  - jest w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,
  - jest zatrudniony lub się uczy lub posiada potwierdzone opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  - posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  Więcej na temat świadczenia znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-wozka-inwalidzkiego-o-napedzie-elektrycznym

 • Napisał: Danuta On 2024-01-30
  Rating:
  5.0

  Czy orzeczenie wydane w 2021 roku przez MSWiA pierwsza grupa inw. i żadna praca na czas nieokreślony jest ważne, czy nie jest honorowane.
  Czy należy wystąpić do Powiatowgo zespołu d/s orzekania o niepełnosprawnosci o wydanie orzeczenia.

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Dzień dobry Pani Danuto, jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest bezterminowe, to znaczy, że jego ważność nadal obowiązuje. Czy tak mamy rozumieć Pani pytanie?

 • Napisał: Ewa On 2024-01-27
  Rating:
  5.0

  Mam stopień umiarkowany, wyraziłam zgodę na 8 godzinny czas pracy ale chciałabym wrócić do 7 godzinny ponieważ pracodawca traktuje mnie jak zwykłego pracownika. Jaki wniosek muszę złożyć by wrócić do ustawowe go czasu pracy.

  Replied by: Joanna On 2024-01-29 Pani Ewo, jeżeli pracownik (osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), chce pracować w większym wymiarze godzinowym niż 7 godzin dziennie, musi otrzymać stosowne zaświadczenie od lekarza, który przeprowadza badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, od lekarza sprawującego opiekę nad nim. Nie istnieją jednak jasno określone zasady powrotu do skróconej normy czasu pracy w sytuacji, kiedy pracownik zmieni zdanie. W takiej sytuacji osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek do pracodawcy, w którym wskaże chęć pracy zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji - a zatem w systemie 7-godzinnego dnia pracy. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń pracodawcy, warto skonsultować sprawę z prawnikiem.

 • Napisał: Tadeusz On 2024-01-26
  Rating:
  5.0

  Jaki stopień niepełnosprawności mogę dostać na zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego (nawracająca, wieloogniskowa postać centralnej surowiczej chorioretinopatii CSR obu oczu?

  Replied by: Joanna On 2024-01-26 Panie Tadeuszu, o wydaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności orzekają powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przykro mi, ale trudno jednoznacznie wskazać, jaki stopień niepełnosprawności będzie przysługiwał w Pana wypadku.

 • Napisał: Igor On 2024-01-25
  Rating:
  5.0

  Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogę się starać o świadczenie wspierające

  Replied by: Joanna On 2024-01-26 Panie Igorze, prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r. Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego znajdzie Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

 • Napisał: Małgorzata On 2024-01-24
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie zachorowałam na SM od 2019r jest to postać ppsm mam teraz stopień umiarkowany czy mogę się starć o stopień znaczny?

  Replied by: Joanna On 2024-01-25 Dzień dobry, niepełnosprawność wynikająca z stwardnienia rozsianego może być różna w zależności od stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych cech pacjenta. W początkowych stadiach SM niepełnosprawność może być oceniona na stopień lekki, ale w miarę postępu choroby sprawność organizmu może się pogarszać. Jeżeli uznaje Pani, że stan zdrowia pozwala na wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, proszę złożyć wniosek z dołączoną stosowną dokumentacją medyczną potwierdzającą pogorszenie się stanu Pani zdrowia.

 • Napisał: Aneta On 2024-01-23
  Rating:
  5.0

  Od paru miesięcy mam zawroty głowy, ale chodziłam do pracy, za coś trzeba żyć .Pracowałam pod firmą ale chciałam przejść na firmę prawie by się udało ale nie przeszłam badań neurologicznych ups wiem że muszę udać się do poradni zdrowia i ponownie zrobić badania i mam takie pytanie jeżeli znów będzie źle gdzie mam się udać do jakiego doktora? Proszę o podpowieć.z góry dziękuję

  Replied by: Joanna On 2024-01-24 Pani Aneto, zawroty głowy to sygnały ze strony organizmu, których nie należy lekceważyć - powinna Pani zdiagnozować, co jest ich przyczyną. Zawroty głowy bardzo często mają podłoże na tle układu nerwowego, mogą świadczyć o zaburzeniach ogólnoustrojowych i narządowych (np. nadciśnieniu, zaburzeniu rytmu serca, klimakterium, miażdżycy), mogą być także skutkiem chorób ucha czy problemów z błędnikiem. Zazwyczaj pacjent skarżący się na zwroty głowy otrzymuje skierowanie na wykonanie rezonansu magnetycznego. Takie badanie umożliwia dokładną ocenę wszystkich struktur mózgu, również naczyń krwionośnych. Rezonans pozwala wykluczyć udar mózgu, obecność guza, a także inne choroby układu nerwowego. W przypadku zawrotów głowy w pierwszej kolejności warto udać się do lekarza rodzinnego, który wyda skierowanie do neurologa lub laryngologa. W zależności od podłoża problemu, być może konieczna okaże się dalsza diagnostyka pod okiem innych lekarzy, np. kardiologa. Proszę nie odwlekać wizyty u lekarza, by jak najszybciej przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem. Życzę Pani wszystkiego dobrego!

 • Napisał: Alex On 2024-01-22
  Rating:
  5.0

  Jestem po operacji guza mózgu i mam stwierdzoną padaczkę. Jaki stopień niepełnosprawności mogę dostać?

  Replied by: Joanna On 2024-01-22 Dzień dobry, trudno odpowiedzieć jednoznacznie na postawione pytanie, ponieważ w obowiązującym systemie nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Dodatkowo należy nadmienić, że ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności - orzecznictwo uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Zazwyczaj osoby z epilepsją otrzymują jednak lekki, maksymalnie umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 • Napisał: Bogdan On 2024-01-18
  Rating:
  5.0

  Co oznacza symbol niepełnosprawności umiarkowanej 09-M 07-S 05-R

  Replied by: Joanna On 2024-01-18 Dzień dobry Panie Bogdanie, wskazane przez Pana symbole oznaczają kolejno:
  - 09-M to choroby układu moczowo-płciowego,
  - 07-S to choroby układu oddechowego i krążenia,
  - 05-R to upośledzenie narządu ruchu.
  Symbol przyczyny niepełnosprawności umieszczony w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazuje na rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej, kwalifikując chorego do otrzymania orzeczenia.

 • Napisał: Krystyna On 2024-01-17
  Rating:
  5.0

  Co mi się należy w stopniu znacznym niepełnosprawnosci z orzeczeniem z komisji Powiatowej skierowanej przez MOPS.

  Replied by: Joanna On 2024-01-18 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Lucyna On 2024-01-17
  Rating:
  5.0

  Dzień Dobry, Czy podczas wyliczania punktów przy świadczeniu wspierającym brane jest pod uwagę rodzaj orzeczenia o niepełnosprawności jak i że jest wydane na stałe i symbole niepełnosprawności? Mam niepełnosprawność, która powstała przed 18 rokiem życia i mam orzeczenie w stopniu umiarkowanym 01-U oraz 10-N. Bo nie do końca jasno jest to napisane jak będą liczone punkty co będzie brane pod uwagę.

  Replied by: Joanna On 2024-01-19 Pani Lucyno, wszystkie informacje na temat świadczenia wspierającego znajdują się na stronie ZUS:
  https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
  Wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia wspierającego, będzie brała pod uwagę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Komisja wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

 • Napisał: Norbert On 2024-01-15
  Rating:
  5.0

  Czy przysługuje mi jakiś dostatek pieniężny z ZUS w stopniu umiarkowanym?

  Replied by: Joanna On 2024-01-16 Dzień dobry Panie Norbercie, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pan skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Pozdrawiamy serdecznie!

 • Napisał: Jan On 2024-01-15
  Rating:
  5.0

  Czy przyznana grupa znaczną na stałe będzie brana pod uwagę przy przyznąwaniu stopnia potrzeby przez Wojewódzki zespół orzekania do zasiłku wspierajoncego

  Replied by: Joanna On 2024-01-15 Dzień dobry Panie Janie, tak - stopień niepełnosprawności będzie brany pod uwagę przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w sprawie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat. Więcej na temat świadczenia wspierającego znajduje się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-i-swiadczenie-pielegnacyjne---informacje

 • Napisał: Beata On 2024-01-14
  Rating:
  5.0

  Jeśli ma się umiarkowany stopień niepełnosprawności i jest się zatrudnionym w warunkach pracy chronionej i chce wystąpić do ZUS o rentę inwalidzką, Czy mogę to zrobić z ,,marszu,, czy muszę najpierw być na zwolnieniu lekarskim? Nie chcę L4, bo zależy mi na zachowaniu i kontynuacji pracy ze względów zarobkowych potrzebnych do przeżycia.
  Proszę o odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2024-01-15 Dzień dobry Pani Beato, uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy znajdują się na stronie ZUS:
  https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/warunki-wymagane-do-przyznania-renty
  Dodatkowe pytania należy kierować do prawnika lub innej osoby specjalizującej się w prawie pracy.

 • Napisał: Danuta On 2024-01-09
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry proszę o poradę co przysluguje osobie na ręcie ZUS-stopień (umiarkowany) i z orzeczeniem-znacznym z P. C. P. R. Czego można się domagać i do jakich instytucji pukać Z góry dziękuję.

  Replied by: Joanna On 2024-01-09 Dzień dobry Pani Danuto, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Pozdrawiamy serdecznie!

 • Napisał: Elżbieta On 2024-01-08
  Rating:
  5.0

  Jaka jest wysokość dofinansowania do zabiegów rehabilitacji

  Replied by: Joanna On 2024-01-09 Pani Elżbieto, domyślam się, że pyta Pani o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Wszelkie informacje na jego temat znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-turnusu-rehabilitacyjnego
  Co do zasady, wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji dochodowej wnioskodawcy, a całkowity koszt turnusu zależy od organizatora.

 • Napisał: Krzysztof On 2024-01-07
  Rating:
  5.0

  Czy osoba mająca autyzm ma szansę aby dostać znaczny stopień niepełnosprawności

  Replied by: Joanna On 2024-01-08 Panie Krzysztofie, autyzm nie jest równoznaczny z niepełnosprawnością, ale zdarza się, że podczas diagnozy autyzmu u dzieci pojawia się jednocześnie dodatkowa diagnoza dotycząca niepełnosprawności intelektualnej. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w placówce edukacyjnej (szkole, przedszkolu), musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną. Natomiast, aby skorzystać z zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej i różnego rodzaju dofinansowań z PFRON, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Takie orzeczenie wydaje Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Napisał: Jerzy On 2024-01-07
  Rating:
  5.0

  Moja mama ma 95 lat i stopień niepełnosprawności ZNACZNY o symbolu 05-R (orzeczenie wydane w 2009 r. ). Czy mogę starać się o świadczenie wspierające dla mojej mamy ?

  Replied by: Joanna On 2024-01-08 Dzień doby Panie Jerzy, osobom niepełnosprawnym przysługują różnego rodzaju świadczenia. Zachęcam do zapoznania się z informatorem ZUS dla osób z niepełnosprawnością, w którym znajdują się wszelkie informacje na temat możliwości wsparcia: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

 • Napisał: Teresa On 2024-01-05
  Rating:
  5.0

  Czy osoba mająca orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji /bez przyznania grupy inwalidzkiej / może się starać o świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych ?

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Pani Tereso, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane równoznacznie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a zatem osobie posiadającej takie orzeczenie przysługują uprawnienia osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym.

 • Napisał: Aleksandra On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  witam. mam pytanie czy grupa lekka na ruchowosć rozni sie czymś z grupa na wzrok ? czy po prostu grupa lekka to grupa lekka umiarkowana to umiarkowana a znaczna to znaczna czy są jakoś podzielone te grupy na kody choroby ?

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Pani Aleksandro, istnieje coś takiego jak symbol przyczyny niepełnosprawności umieszczany w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Symbol dotyczący przyczyny niepełnosprawności odzwierciedla zdiagnozowane uszkodzenie lub chorobę, które niezależnie od źródła mają wpływ na funkcjonowanie organizmu, prowadząc do zakłóceń w wykonywaniu codziennych czynności oraz ograniczeń w aktywności społecznej. Orzeczenie może zawierać maksymalnie trzy symbole schorzeń, z których każdy wpływa w podobnym stopniu na zaburzenie funkcji organizmu. Przepisy prawne ograniczają liczbę symboli przyczyn niepełnosprawności w jednym orzeczeniu do trzech, jednocześnie wymagając, aby każdy z tych symboli, niezależnie od innych, stanowił samodzielną przyczynę stopnia niepełnosprawności lub samej niepełnosprawności w przypadku takiego orzeczenia. Pacjent otrzymuje jednak tylko jedno orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uwzględniające całościowo problemy zdrowotne.

 • Napisał: Piotr On 2024-01-02
  Rating:
  5.0

  Witam.
  Czy prowadzący działalność gospodarczą z lekkim stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o świadczenie socjalne?

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Panie Piotrze, osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce oraz posiadająca lekki stopień niepełnosprawności może skorzystać z różnego rodzaju świadczeń socjalnych i ulg, zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla przedsiębiorców. W celu uzyskania konkretnych informacji na temat dostępnych świadczeń socjalnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą z lekkim stopniem niepełnosprawności w Polsce zalecam skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami realizującymi takie świadczenia.

 • Napisał: Paweł On 2023-12-31
  Rating:
  5.0

  W 2011 roku uległem wypadkowi w pracy, przez co do dnia dzisiejszego nie posiadam chwytu oraz czucia w części jednej dłoni. Kręgosłup operowany z powodu dyskopatii z sekwestracją- po niej ciągłe bóle, problemy z siedzeniem oraz nawracającą przepuklinę. Od lat leczę się psychiatrycznie na agorafobię oraz nerwicę lękową- duży problem z miejscami publicznymi, tłumami ludzi. Od urodzenia zez, aktualnie oko po operacji, jednakże niedowidzenie jednego oka pozostało. Czy w związku z w/w przypadłościami mam szansę na jakąkolwiek grupę? Nie chcę się wygłupić przed komisją gdyby uznali że "nic mi nie jest".

  Replied by: Joanna On 2024-01-04 Panie Pawle, dociekanie swoich praw nie jest formą ośmieszenia się - proszę się o to nie martwić. Wprawdzie nie jesteśmy placówką medyczną, jednak z naszej wiedzy wynika, że istnieją wady wzroku kwalifikujące do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przykładowo, lekki stopień niepełnosprawności obejmuje osoby z obuoczną bezsoczewkowością, osoby jednooczne oraz osoby, których ostrość wzroku w lepszym oku po korekcji szkłami nie przekracza 25% normalnej ostrości. Nie wiem, w jakim stopniu występuje u Pana niedowidzenie, dlatego trudno mi jednoznacznie ustosunkować się do tej kwestii. Dyskopatia również jest schorzeniem uprawniającym do uzyskania stopnia niepełnosprawności. Można przypuszczać, że uszkodzenie dłoni także zostanie wzięte pod uwagę. Ustalenie stopnia niepełnosprawności jest kwestią wysoce indywidualną, zależną od opinii powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zachęcam, aby złożył Pan wniosek o wydanie stopnia niepełnosprawności - wierzę w pozytywne rozpatrzenie Pana sprawy. Życzę dużo zdrowia!

 • Napisał: Renata On 2023-12-30
  Rating:
  5.0

  Syn ma 16 lat stanęłam z nim na komisję i dodał stopień lekki na wadę słuchu jednego ucha. 4lata temu go ozdrowili i złożyłam odwołanie do wojewódzkiej a potem do sądu. Sąd mu przyznał punkty w orzeczeniu 5,6 i 8. Teraz lekarz dał stopień lekki tylko z punktem 5 pytanie czy mogę się od tego odwołać i dostać pozostałe punkty 6 i 8.

  Replied by: Joanna On 2024-01-04 Pani Renato, z naszej wiedzy wynika, że jeżeli nie zgadza się Pani z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może się Pani od niego odwołać w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. W tym celu należy złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Nie ma jednak pewności, w jaki sposób komisja rozpatrzy Pani wniosek. W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Napisał: Tomasz On 2023-12-27
  Rating:
  5.0

  Czy Gminny ośrodek pomocy społecznej może odmówić mi świadczenia do zasiłku pielęgnacyjnego gdy mam umiarkowany stopień niepełnosprawności

  Replied by: Joanna On 2023-12-29 Panie Tomaszu, osoby dorosłe z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na zasiłek pielęgnacyjny jedynie w sytuacji, gdy niepełnosprawność powstała u nich przed ukończeniem 21. roku życia. Być może niespełnienie tego kryterium dyskwalifikuje Pana z otrzymania zasiłku. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, osobom umieszczonym w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz w sytuacji, gdy członkowi rodziny chorego przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

 • Napisał: Bogumila On 2023-12-27
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Proszę o informację odnośnie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przez rok do 30 listopada z powodu między innymi chorób kregoslupa otrzymałam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po komisji w listopadzie otrzymałam lekki stopień niepełnosprawności. Przez ten rok moje zdrowie uległo pogorszeniu,zachorowałam na astme stwierdzono migrene,szumy uszne i Haszimoto co bardzo utrudnią mi codzienne wunkcjonowanie. Bardzo się załamałam i zaczęłam leczyć psychiatrucznie.
  Czy te wszystkie choroby nie są powodem do stopnia umiarkowanego? Proszę podpowiedzieć co mam zrobić.

  Replied by: Joanna On 2023-12-29 Pani Bogumiło, od orzeczenia powiatowego zespołu ds. niepełnosprawności przysługuje choremu odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie takie należy jednak złożyć w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia. Jak rozumiem, w tym wypadku termin ten minął, dlatego odwołanie Pani nie przysługuje. Jeżeli posiada Pani orzeczenie wydane na czas określony, może Pani wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności. Należy to zrobić nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wniosek taki składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, załączając do niego odpowiednią dokumentację medyczną, potwierdzającą pogorszenie się stanu zdrowia.

 • Napisał: Jerzy On 2023-12-26
  Rating:
  5.0

  Mam 75 lat stopień znaczny na stałe .Emeryturę w wysokości 1300 zł netto.Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na zakup auta

  Replied by: Joanna On 2023-12-27 Dzień dobry Panie Jerzy, jeżeli ma Pan orzeczenie o niepełnosprawności i porusza się Pan na wózku inwalidzkim, może Pan uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu, który technicznie dostosowano do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera albo pasażerów z niepełnosprawnością, która uniemożliwia poruszanie się bez wózka inwalidzkiego. W samochodzie dostosowanym w ten sposób chory zajmuje miejsce kierowcy lub pasażera bez przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego. Więcej na temat tego świadczenia znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-zakupu-samochodu-osobowego

 • Napisał: Malgorzata On 2023-12-21
  Rating:
  5.0

  Czy po 17 latach stopnia znacznego wydanego na stałe może komisja dać umiarkowany bez poprawy zdrowia a nawet doszła jaskra i jednoocznos które wcześniej nie były brane pod uwagę bo to jest od 2-3 lat

  Replied by: Joanna On 2023-12-27 Pani Małgorzato, jeżeli nie zgadza się Pani z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może się Pani od niego odwołać w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. W tym celu należy złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. W takim wniosku warto przedstawić konkretne zarzuty co do otrzymanego stopnia niepełnosprawności, poparte rzeczowymi argumentami.

 • Napisał: Kora On 2023-12-09
  Rating:
  5.0

  Witam
  Mam orzeczenie w stopniu lekkim wydane przez komisje MSWiA. Czy mogę na podstawie tego orzeczenia korzystać z ulg rehabilitacyjnych i odliczać je w PIT?

  Replied by: Joanna On 2023-12-11 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Więcej informacji na temat ulgi rehabilitacyjnej, o którą Pani pyta, znajdzie Pani na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

 • Napisał: MieczMaj On 2023-12-07
  Rating:
  5.0

  Gdzie należy się zwrócić po zasiłki, ulgi telekomunikacyjne i jakie przysługują dofinansowania z PFRON-u?

  Replied by: Joanna On 2023-12-08 Dzień dobry, przede wszystkim zachęcam do zapoznania się z informatorem PFRON na temat możliwości dofinansowania dla osób niepełnosprawnych:
  https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/
  Dofinansowanie PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być wypłacane przez różne instytucje. PFRON zajmuje się przede wszystkim finansowaniem projektów i programów mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Jednak konkretne źródło dofinansowania zależy od rodzaju projektu czy programu. Instytucje, które mogą wypłacać dofinansowanie PFRON, to na przykład jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa (PCPR, MOPS, MOPR), organizacje pozarządowe czy urzędy marszałkowskie. Aby uzyskać dokładne informacje na temat konkretnych źródeł dofinansowania w danym przypadku, zalecam skonsultowanie się z PFRON lub którąś z wymienionych instytucji, w zależności od kontekstu projektu czy programu.

 • Napisał: Jacek On 2023-12-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Stawałem w listopadzie na komisji w MOPSie, otrzymałem grupę inwalidzką ze znacznym stopniem niepełnosprawności i wymagam opieki. Z tego co mnie poinformowano w MOPSie przy odbiorze orzeczenia to przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny i karta parkingowa. Mam 48 lat i jestem samotny, ale wiem że mogę ustanowić opiekuna dla mnie i starać się o świadczenie pielęgnacyjne. I teraz moje pytanie:
  Kiedy można złożyć wniosek o to świadczenie do MOPSu i czy już teraz czy może lepiej po nowym roku (jakieś zmiany przepisów)?
  I drugie pytanie: co jeszcze mi przysługuje z MOPSu jako osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności?
  Z góry dziękuję za odpowiedź :)

  Replied by: Joanna On 2023-12-06 Dzień dobry Panie Jacku, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pan skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). Zawarto w nim różne możliwości wsparcia. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego, o które Pan pyta - wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne. Od nowego roku ulegną zmianie niektóre przepisy dotyczące wypłaty niniejszego świadczenia, ale obejmują one głównie osoby niepełnosprawne do 18. roku życia. Informacje na temat zmian znajdują się m.in. na stronach MOPS, MOPR czy PCPR.

 • Napisał: Marta On 2023-12-01
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam orzeczenie o niepełnosprawści w stopniu znacznym do lutego '24. Jestem od dwóch lat pod opieką rodziców, jednak chciałabym już móc przeprowadzić się z powrotem do męża, to niedorzeczne, że nie mogę do niego wrócić ze względu na niepełnosprawność, tym bardziej że rodzice nie mają już siły by się mną zajmować. Jestem w 90% samodzielna i nie zgadzam się z przyznanym mi stopniem niepełnosprawności. Czy mogę w jakiś sposób wnioskować o zmianę opiekuna, lub zniesienie mi tego statusu?

  Replied by: Joanna On 2023-12-01 Dzień dobry, jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia Pani oczekiwań, może Pani w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. W takim wniosku warto przedstawić konkretne zarzuty co do otrzymanego stopnia niepełnosprawności, poparte rzeczowymi argumentami. Natomiast w sprawie przyznanej nad Panią opieki zalecam kontakt z jednostką wydającą takie decyzje. Bardzo mi przykro, ale nie umiem Pani pomóc.

 • Napisał: Krystyna On 2023-11-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Pod moją opieką mam tatę ma 90lat z Parkinsonem ,niewydolnością oddechową płuc,cukrzycą,prostatą i do tego zaniki pamięci. O co mogę się starać z pefronu jako opiekun i dla taty jako osoby ymagajacej całkowitej opieki. Pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2023-11-30 Pani Krystyno, przede wszystkim należałoby zaznaczyć, że PFRON przyznaje dofinansowanie jedynie osobom niepełnosprawnym. Jeżeli tata posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może skorzystać z takich form pomocy. Więcej informacji na temat świadczeń znajduje się na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
  Jeżeli nie podejmuje Pani pracy zarobkowej z racji sprawowania opieki nad niepełnosprawnym rodzicem, może się Pani ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne. Więcej na temat tego świadczenia przeczyta Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne
  Zachęcam Panią także do konsultacji z miejscowym MOPS, MOPR lub PCPR oraz urzędem gminy - być może istnieją inne świadczenia, które mogą Państwo otrzymać.

 • Napisał: Antoni On 2023-11-26
  Rating:
  5.0

  Mam drugą grupę Inwalidzka w Niemczech czy mogę skorzystać z Polskiego sanatorium
  będę miał skierowanie Z Niemiec do polskiego Sanatorium czy mogę liczyć na zniżkę za pobyt na jaki inne rzeczy mam zniżkę

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Dzień dobry, systemy orzekania o niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej są niejednolite, a każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności, dlatego osoba, legitymująca się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, wydanym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, nie może być traktowana, w świetle przepisów prawa polskiego, jak osoba niepełnosprawna. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane w Niemczech nie będzie uznane w Polsce, a zatem świadczenia dla osób niepełnosprawnych w świetle prawa polskiego Pana nie obejmują. Aby skorzystać z uprawnień osób niepełnosprawnych w Polsce, powinien Pan uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Napisał: Krystyna On 2023-11-25
  Rating:
  5.0

  Jestem na emeryturze mam stopień umiarkowany,pogorszył się stan zdrowia co pół roku jjeżdżę do szpitala na wymianę DJ.Sprawy urologiczne czy mogę się starać o zmianę niepełnosprawności na znaczny.Byłam na ręcie z powodu nowotworu. złośliwego.Karty parkingowej nie otrzymałam 2razy o którą się starałam.

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Dzień dobry, jeżeli stan Pani zdrowia uległ pogorszeniu, może Pani wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie ponownego orzeczenia, które będzie odpowiadało aktualnemu, zmienionemu stanowi zdrowia. Jednak decyzję w tej sprawie podejmą odpowiednie jednostki i trudno jednoznacznie przewidzieć, jak będzie ona wyglądała.

 • Napisał: Malgorzata On 2023-11-25
  Rating:
  5.0

  Mam umiarkowany stopień niepelnosprawnosci od maja pracuje ale pracodawca nie zgadza się na krótszy czas pracy który mi powinien przysługiwać gdyż w skierowaniu zaznaczył 40 godzi tygodniowo a lekarz zakladowy to podpisał czy słusznie ?

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Dzień dobry Pani Małgorzato, co do zasady czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto, osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Co ważne, skrócenie czasu pracy w żadnym wypadku nie może obniżyć Pani wynagrodzenia. Istnieje jednak pewien wyjątek - powyższe zasady nie obowiązują osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz osób, na których wniosek lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na pracę w normalnym systemie godzinowym. To Pani powinna wnioskować normalny, 40-godzinny wymiar pracy - pracodawca nie ma prawa tego Pani narzucić. Więcej na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych przeczyta Pani na stronie: https://www.pip.gov.pl/dla-sluzb-bhp/porady-prawne/zatrudnianie-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Leslaw On 2023-11-22
  Rating:
  5.0

  Mam 75 lat i umiarkowany st niepełnosprawnych. 8 chorób serce,nerki,kręgosłup,neurolog,okulista,i dostaje z mops 686 zł.,+ 23€ z Niemiec . Czy i jak mogę starać się o rentę socjalna. Dziękuje za odpowiedz.

  Replied by: Joanna On 2023-11-23 Dzień dobry Panie Lesławie, na wstępie należałoby podkreślić, że renta socjalna nie przysługuje jedynie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika z ZUS. Niestety, jest mała szansa na przyznanie takiej decyzji osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jednak nie jest to przesądzone. Co do zasady renta socjalna jest przyznawana osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Zachęcam, aby skontaktował się Pan z ZUS lub inną placówką wypłacającą świadczenia (PCPR, MOPS, MOPR), aby dowiedzieć się, na jakie formy wsparcia może Pan liczyć. Życzę dużo zdrowia.

 • Napisał: Maria On 2023-11-20
  Rating:
  5.0

  Mam przyznaną stałą grupę inwalidzką drugiej grupy od 11.08.1997 r. Na wypisie orzeczenia Komisji lekarskiej brak kodu. Gdzie mam się zwrócić aby uzyskać informacje jakie mam prawa. Mój stan zdrowia pogarsza się. Pozdrawiam Maria

  Replied by: Joanna On 2023-11-22 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia, takimi jak MOPS, MOPR, PCPR.

 • Napisał: Ewa On 2023-11-16
  Rating:
  5.0

  czy mogę zostać opiekunem byłego męża

  Replied by: Joanna On 2023-11-16 Osoba dorosła może posiadać opiekuna prawnego, jeżeli jest ubezwłasnowolniona. Opiekunem prawnym dla dorosłej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie została pozbawiona praw publicznych, nie nadużywa alkoholu oraz nie jest karana. Opiekunem może być ustanowiony małżonek chorego, a jeśli go nie ma, może nim zostać bliski krewny bądź inna osoba bliskiego otoczenia, nawet jeśli nie jest spokrewniona. Więcej informacji na ten temat z pewnością udzieli Pani prawnik.

 • Napisał: Tomasz On 2023-11-14
  Rating:
  5.0

  dzien dobry mam przyznany umiarkowany syopien niepelnosprawnosci jaki moge dostac zasilek

  Replied by: Joanna On 2023-11-14 Panie Tomaszu, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pan skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS może Pan pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Jadwiga On 2023-11-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Jestem na emeryturze. Obecnie otrzymałam decyzję o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym z MOPS.
  Czy nalezy mi się zasilek(dodatek) pielegnacyjny z MOPS.
  Dziękuję bardzo. Jadwiga

  Replied by: Joanna On 2023-11-09 Pani Jadwigo, przede wszystkim należy nadmienić, że istnieją różne formy wsparcia finansowego:
  - zasiłek pielęgnacyjny (https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny)
  - świadczenie pielęgnacyjne (https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne)
  - zasiłek opiekuńczy (https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-opiekunczy)
  Więcej na ich temat przeczyta Pani na wskazanych przeze mnie powyżej w linkach stronach rządowych.
  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS może Pan pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Joanna On 2023-11-07
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Mąż ma pierwszą grupę inwalidzką, niezdolny do samodzielnej egzystencji wystawiony przez MSWIA, ze względu z problemami chciałam starać się o dofinansowanie na przerobienie łazienki w PFRON, tu mnie poinformowano że tego orzeczenia nie akceptują, wysłano męża na komisję lekarską, gdzie orzeczono stopień umiarkowany, po odwołaniu się orzeczono stopień umiarkowany z dorazną opieką
  Obecnie sprawa trafiła do sądu
  Moje pytanie brzmi dlaczego nie jest akceptowane orzeczenie z MSWIA i co dalej mam robić?

  Replied by: Joanna On 2023-11-08 Pani Joanno, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wyrok sądu oraz decyzja ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji jest podstawą do traktowania osoby jako osoby niepełnosprawnej. Więcej na temat orzekania o niepełnosprawności przeczyta Pani na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,103,orzekanie-o-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Monika On 2023-11-07
  Rating:
  5.0

  Stopień umiarkowany 09-n i10-m co mi przysługuje

  Replied by: Joanna On 2023-11-07 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS może Pani pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Aga On 2023-11-06
  Rating:
  5.0

  Stopień umiarkowany 02 p czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny,ulga na pkp.pks,

  Replied by: Joanna On 2023-11-07 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS może Pani pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Jednocześnie nadmieniamy, że ulgi PKS lub PKP są zależne od konkretnego przewoźnika, dlatego zachęcam do zapoznania się z ich regulaminami.

 • Napisał: Kinga On 2023-11-06
  Rating:
  5.0

  Jakie są kryteria przyznawania,stopnia znacznego ,posiadałam stopień niepełnosprawności umiarkowanej (2symbole chorobowe)
  Dwukrotnie stawałam na komisję że względu na pogorszenie stanu zdrowia,4lekarz napisało że wymagam okresowo i długotrwałe wymagam pomocy drugiej ,a moje schorzenia się pogarszają ,i są stopnia znacznego. Obecnie jestem na L4,
  Czy stopień znaczny dostają osoby które nie pracują ,czy to dlatego że jestem już w wieku emerytalnym ?
  Z pracy mnie chcą zwolnic ,bo nie mam stopnia znacznego,itd
  Proszę o pomoc.
  Pozdrawiam Kinga

  Replied by: Joanna On 2023-11-08 Pani Kingo, przy ocenie stanu zdrowia osoby chorej powyżej 16. roku życia bierze się pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze - zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby głównej oraz chorób współistniejących. Zaświadczenie powinno zawierać dołączone aktualne wyniki badań diagnostycznych. Stopień niepełnosprawności opiera się także o ocenę stanu zdrowia z rokowaniami wystawioną przez lekarza będącego przewodniczącym składu orzekającego. Nie bez znaczenia pozostaje też wiek, płeć, wykształcenie, uprawiany zawód i posiadane kwalifikacje. Pod uwagę bierze się także możliwość całkowitego albo częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia po uprzednim leczeniu, rehabilitacji lub przekwalifikowaniu. Stopień niepełnosprawności odnosi się także do ograniczeń występujących w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym, a także możliwość poprawy samodzielnej egzystencji poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania. Orzekanie o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Jeżeli nie zgadza się Pani z decyzją komisji, może się Pani od niej odwołać. Więcej na temat przyznawania stopnia niepełnosprawności przeczyta Pani na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

 • Napisał: Aga On 2023-11-05
  Rating:
  5.0

  Mam przyznany stopień niepełnosprawności umiarkowany 02p co mi przysługuje.

  Replied by: Joanna On 2023-11-06 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS może Pani pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Danuta On 2023-11-05
  Rating:
  5.0

  Czy zwyrodnienie stawu biodrowego zaliczą się do jakiegoś stopnia niepełnosprawności?

  Replied by: Joanna On 2023-11-06 Pani Danuto, zwyrodnienie stawu biodrowego może kwalifikować chorego do uzyskania stopnia niepełnosprawności, w zależności od zaawansowania schorzenia oraz wpływu na funkcje ruchowe i codzienne życie danej osoby. Stopień niepełnosprawności związany z zwyrodnieniem stawu biodrowego może być oceniany indywidualnie przez zespół specjalistów, biorąc pod uwagę stopień bólu, ograniczenia w poruszaniu się, konieczność pomocy innych osób czy zastosowanie różnych środków wspomagających.

 • Napisał: Posiadam lekki stopień niepełnosprawności. Kilka dni temu miałam komisję i znów dostałam stopień lekki, bo mam wykształcenie do pracy siedzącej. Nie zgadzam się z tą kwalifikacją, bo mam pogorszenie stanu zdrowia nie mogę stawać na prawą stopę , a co się z tym wiąże nie mogę nosić buta ortopedycznego, jedynie miękkie obuwie i pracuję fizycznie na 0,5 etatu, bo niestety szukałam 3 lata pracy biurowej po pogorszeniu się mojego zdrowia i nie udało mi się znaleźć, bo do biura wolą z wykształceniem wyższym, a ja jestem po liceum ekonomicznym. Czy odwołując się mam szansę na grupę umiarkowaną? Czy muszę mieć nowe dokumenty z leczenia czy wystarczą te s.kładane na komisję? On 2023-11-03
  Rating:
  5.0

  Proszę o podpowiedź jak to ogarnąć

  Replied by: Joanna On 2023-11-03 Dzień dobry, jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia Pani oczekiwań, może Pani w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. W takim wniosku warto przedstawić konkretne zarzuty co do otrzymanego stopnia niepełnosprawności, poparte rzeczowymi argumentami. Odwołanie od urzędowej decyzji jest oficjalnym pismem, dlatego powinno być konkretne i pozbawione emocji. Do odwołania można dołączyć odpowiednią dokumentację medyczną lub inne dokumenty, które mogą wpłynąć na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

 • Napisał: Stanisław On 2023-10-27
  Rating:
  5.0

  Mam stopień niepełnosprawności znaczny co mi się należy

  Replied by: Joanna On 2023-10-27 Panie Stanisławie, jako osoba niepełnosprawna może Pan skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Przede wszystkim zachęcam do zapoznania się ze świadczeniami ze strony PFRON (https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/). Ponadto, ze strony ZUS może Pan pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością, który zawiera wszystkie informacje na temat świadczeń ze strony Zakładu (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu bezpośrednio z placówką MOPS, MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Monika On 2023-10-26
  Rating:
  5.0

  Czy jeśli posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a nie jestem zatrudniona w pracy , jako osoba niepełnosprawna, to czy przysługują mi w pracy jakieś przywileje, np płatny dzień w pracy pomimo wyjazdu na kontrolę do lekarza specjalisty? Czy muszę te godziny odrobić lub nie będę miała płatne? Dziękuję.

  Replied by: Joanna On 2023-10-26 Pani Moniko, według ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o swojej niepełnosprawności, a tym samym nie musi dostarczać do zakładu pracy orzeczenia o niepełnosprawności. Z formalnego punktu widzenia brak zawiadomienia pracodawcy nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu. Trzeba jednak pamiętać, że bez przedłożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności, pracownik traci możliwość korzystania z dodatkowych uprawnień, takich jak możliwości ograniczenia czasu pracy, dodatkowej przerwy w pracy, dłuższego wymiaru urlopu, dodatkowych dni wolnych. Powinien też być gotów do wykonywania pracy na niedostosowanym stanowisku, a w razie wypadku przy pracy nie uzyska odszkodowania. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z ZUS.

 • Napisał: Lucyna On 2023-10-24
  Rating:
  5.0

  Mam stopien umiarkowany co mi się należy z mopsu

  Replied by: Joanna On 2023-10-25 Pani Lucyno, jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Przede wszystkim zachęcam do zapoznania się ze świadczeniami ze strony PFRON (https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/). Ponadto, ze strony ZUS może Pani pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością, który zawiera wszystkie informacje na temat świadczeń ze strony Zakładu (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu bezpośrednio z placówką MOPS.

 • Napisał: Magdalena On 2023-10-11
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam tatę z orzeczeniem przez ZUS, że jest niezdolny do pracy II stopień niepełnosprawności, mama jest emerytką po operacji kręgosłupa bez ozreczenia stopnia niepełnosprawności czy w związku z powyższym jeżeli nie pracuję czy mogę się starać o świadczenie pielęgnacyjne na tatę jako członka rodziny.
  Jakie dokumenty i warunki trzeba spełniać aby otrzymać w/w świadczenie? Czy w tym wypadku moja mama również musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i w jakim?
  dziękuję.

  Replied by: Alicja On 2023-10-12 Dzień dobry, w tej sprawie należy skontaktować się z lokalnym oddziałem ZUS.

 • Napisał: Monika Bak On 2023-10-06
  Rating:
  5.0

  Witam. Mój tata dostał z ZUS list że jest niezdolny do pracy. Ma stopień znaczny . Jak ubiegać się o grupę niepełnosprawności? Pozdrawiam

  Replied by: Alicja On 2023-10-06 Dzień dobry, w Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Napisał: Marta On 2023-10-04
  Rating:
  5.0

  Posiadam orzeczenie w stopniu znacznym.mam kartę parkingową i zasiłek pielęgnacyjny.
  W trakcie umowy o pracę zachorowałam i mam raka jelita grubego z wyłonioną stomią.16 października wygasła mi umowa o pracę ,ale nadal jestem na chorobowym.
  Złożyłam wniosek do zusu w sprawie zasiłku chorobowego.
  Czy w takiej sytuacji mogę się starać o 500+ jako osoba chora na raka

  Replied by: Alicja On 2023-10-05 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem ZUS.

 • Napisał: Adam On 2023-10-02
  Rating:
  5.0

  Witam.Mam znaczny stopień niepełnosprawności z powodu całkowitego usunięcia krtani.Do 11.10.2023 przysługuje mi zasilek chorobowy .Jako emerytowi nie przysługuje mi xasilek rehabilitacyjny.Czy mam jakiejś szanse na utrzymanie etatu.

  Replied by: Alicja On 2023-10-02 Dzień dobry, w tej sytuacji należy skontaktować się z lokalnym oddziałem ZUS.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-09-29
  Rating:
  5.0

  Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci ma prawo do zniżek w PKS? Jeśli tak to do jakich?

  Replied by: Alicja On 2023-10-02 Dzień dobry, takich informacji należy szukać bezpośrednio u przewoźników.

 • Napisał: Grzegorz On 2023-09-25
  Rating:
  5.0

  Moja 52 letnia siostra jest chora na stwardnienie rozsiane, postac wtornie postepujaca.
  Ma orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci zarowno z Powiatowego Zespolu do Orzekania oNiepelnosprawnosci ( uzyskane w miejscowym PCPR)jak tez z ZUS.
  Jaka refundacja i limity przysluguja jej z NFZ na produkty higieny osobistej (chodzi glownie o majtki chlonne)?

  Replied by: Joanna On 2023-09-26 Panie Grzegorzu, wyróżniamy dwa progi dofinansowania NFZ. 100% dofinansowania w ramach limitu przysługuje jedynie osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym. 70% dofinansowania w ramach limitu przysługuje wszystkim pozostałym chorym mogącym skorzystać z refundacji. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadają uprawnienia do refundacji wyrobów chłonnych na takich samych zasadach jak osoby objęte ustawą "Za życiem". To oznacza, że mogą otrzymać dofinansowanie na więcej niż 90 szt. wyrobów chłonnych miesięcznie, decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz lub inna osoba wystawiająca zlecenie. Więcej na temat zasad refundacji przeczyta Pan w artykule: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/12-refundacja-pieluchomajtek-i-innych-wyrobow-chlonnych-jak-z-niej-skorzystac

 • Napisał: Krystyna On 2023-09-24
  Rating:
  5.0

  Mam znaczny stopień niepełnosprawności jakie pieniądze powinnam otrzymać z mopsu

  Replied by: Joanna On 2023-09-26 Pani Krystyno, może Pani skorzystać m.in. z dofinansowania PFRON. Informację na temat świadczeń znajdzie Pani na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/
  Ponadto, zachęcam do zapoznania się z informatorem ZUS dla osób niepełnosprawnych, można go pobrać bezpłatnie ze strony: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

 • Napisał: Alina On 2023-09-21
  Rating:
  5.0

  Czy nauczycielowi z niepełnosprawnością umiarkowaną należy się dodatek finansowy do pensji?

  Replied by: Joanna On 2023-09-22 Pani Alino, stopień niepełnosprawności nie wpływa na rodzaj umowy zawieranej z nauczycielem oraz jego wynagrodzenie, ale jest podstawą m.in. do obniżenia obowiązujących go norm czasu pracy. Przywileje osób niepełnosprawnych regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz przepisy z innych dziedzin prawa.

 • Napisał: Kamila On 2023-09-19
  Rating:
  5.0

  Witam, staram się grupę, jestem po wycięciu guza mózgu. Skutkiem ubocznym jest padaczka. Jaki stopień przysługiwałby mi?

  Replied by: Joanna On 2023-09-21 Pani Kamilo, trudno odpowiedzieć wprost na postawione przez Panią pytanie, ponieważ w obowiązującym systemie nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Dodatkowo należy nadmienić, że ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności - orzecznictwo uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

 • Napisał: Barbara On 2023-09-15
  Rating:
  5.0

  mam 3 grupę inwalidzką przyznaną na stałe od 1996 roku, czy mogę korzystać z turnusu rehabilitacyjnego i dokonać stosownego odpisu w rozliczeniu podatku. Z góry dziękuję za odpowiedz

  Replied by: Joanna On 2023-09-18 Pani Barbaro, jeżeli ma Pani skierowanie na turnus rehabilitacyjny, może Pani skorzystać z dofinansowania PFRON. Więcej na temat turnusów przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-turnusu-rehabilitacyjnego
  Zachęcam też do zapoznania się z zasadami rozliczenia tzw. ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

 • Napisał: Beata On 2023-09-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mój syn 7 lat ma orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone c12 czy mogę się starać o świadczenie pielegnacyjny

  Replied by: Joanna On 2023-09-13 Pani Beato, kompendium wiedzy na temat świadczenia pielęgnacyjnego znajdzie Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

 • Napisał: Żaneta On 2023-08-31
  Rating:
  5.0

  Chciałam dopytać ,jeśli obecnie córka 17 lat,jest od 10 roku leczona na epilepsję izaburzeniq osobowości i kończy jej się orzeczenie z jej pełnoletnością,to gdzie złożyć nowe dokumenty o stopień niepełnosprawności?.Jak to wygląd ,ma udać się do ZUSU?. Obecnie ma stopień umiarkowany.

  Replied by: Joanna On 2023-09-04 Pani Żaneto, wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu stałego pobytu lub pobytu czasowego (tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca przebywa poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące, jest osobą bezdomną, przebywa w zakładzie karnym albo poprawczym lub przebywa w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia). Więcej na temat orzeczenia przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Zalewski On 2023-08-26
  Rating:
  5.0

  Witam , otóż mam problem z ZUS. Złożyłem wniosek o 500+ dla żony ale ZUS odmówił twierdząc że w orzeczeniu które posiada nie ma zapisu że " jest nie zdolna do samodzielnej egzystencji ". W Marcu otrzymała znaczny stopień niepelnosprawnosci i że wymaga pomocy osób trzecich. Uprawniona jest do karty parkingowej,zasiłku pielęgnacyjnego.
  Moim zdaniem Orzeczenie o Znacznym Stopniu Niepełnosprawności równoznaczne jest że jest nie zdolna do samodzielnej egzystencji.
  Proszę o poradę.

  Replied by: Joanna On 2023-08-28 Szanowny Panie, ZUS ma rację. Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności nie zawsze oznacza, że osoba chora będzie jednocześnie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Są to dwa różne orzeczenia. Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności powinna mieć dodatkowo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych.

 • Napisał: Jolanta On 2023-08-26
  Rating:
  5.0

  witam chcialam sie zapytac jakie mam prawo jesli caly czas mialam druga grupe a teraz dali mi trzecia a dlatego ze nie mialam jednego badania gdyz badanie mialam w dalszym terminie

  Replied by: Joanna On 2023-08-28 Pani Jolanto, może się Pani odwołać od decyzji komisji. Należy to uczynić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie (wniosek odwoławczy składamy do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności). Jeżeli decyzja wydana przez oddział wojewódzki również nie spełni Pani oczekiwań, istnieje możliwość odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

 • Napisał: Edyta On 2023-08-26
  Rating:
  5.0

  Czy na kołdrę obciążeniową dla dziecka z Autyzmem dodatkowo padaczka należy się dofinansowanie i jak złożyć wniosek

  Replied by: Joanna On 2023-08-28 Pani Edyto, pod adresem https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator może Pani sprawdzić, na jakie dofinansowanie może Pani liczyć dla niepełnosprawnego dziecka. Dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze jest wypłacane z ramienia PFRON. Wniosek o dofinansowanie można składać m.in. przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: https://sow.pfron.org.pl/. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON.

 • Napisał: Lidia On 2023-08-24
  Rating:
  5.0

  Moje orzeczenie kończy się 30.08.23.Czy zachowuję prawo do dodatkowej przerwy w pracy do końca roku jeżeli nie zostało by przedłużone. Czekam na komisję.

  Replied by: Joanna On 2023-08-29 Pani Lidio, w przepisach dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych brakuje wytycznych co do sytuacji, gdy występuje przerwa między wygaśnięciem orzeczenia o niepełnosprawności a uzyskaniem kolejnego orzeczenia. To, co się dzieje w takiej sytuacji, zależy od sposobu interpretacji przepisów w danym miejscu pracy. Niemniej jednak ogólnie przyjmuje się, że w czasie przerwy pomiędzy orzeczeniami pracownik traci status osoby niepełnosprawnej. Jednakże, jeśli pracownik złoży wniosek o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności w ciągu następnego dnia po upływie ważności poprzedniego orzeczenia i nowe orzeczenie potwierdzi kontynuację niepełnosprawności, pracodawca ma obowiązek traktować tego pracownika jako osobę niepełnosprawną od dnia złożenia wniosku o nowe orzeczenie.

  Niemniej jednak, bez względu na moment złożenia wniosku o nowe orzeczenie, pracownik powinien być uważany za osobę niepełnosprawną przez okres do 3 miesięcy przed datą wydania nowego orzeczenia, jeśli nowe orzeczenie również potwierdzi trwającą niepełnosprawność. Warto zaznaczyć, że jeśli pracownik przedstawi pracodawcy nowe orzeczenie o niepełnosprawności, które stwierdza kontynuację trwania niepełnosprawności i określa jej stopień, pracodawca powinien wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe za pracę powyżej 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo między dwoma kolejnymi orzeczeniami, lub zezwolić na dodatkowy czas wolny. Ważne jest, że w takim przypadku pracodawca nie podlega żadnym sankcjom ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

 • Napisał: Danuta On 2023-08-22
  Rating:
  5.0

  Wnuczka ma 17 lat i ma stopień umiarkowany uczy się jeszcze obecnie będzie musiała jeździć autobusem z miejsca zamieszkania do Bydgoszczy na kursy szkolne czy oprócz zniżki szkolnej przysługuje jej zniżka na autobusy Lini 408 kursujące z Paterka do Bydgoszczy

  Replied by: Joanna On 2023-08-23 Pani Danuto, każdy z przewoźników posiada indywidualny, wewnętrzny regulamin taryfy opłat i ulg dla osób niepełnosprawnych. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem przewoźnika wskazanej linii autobusowej.

 • Napisał: Agnieszka On 2023-08-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam niepełnosprawnośc symbol 05-R czy w tym przypadku należy mi się zniżka na pociąg?

  Replied by: Joanna On 2023-08-23 Pani Agnieszko, każdy przewoźnik ma prawo do indywidualnego regulaminu świadczonych usług i przyznawanych ulg. Proszę zapoznać się z regulaminem danego przewoźnika, który powinien wyraźnie wskazywać, na jakie zniżki mogą liczyć osoby niepełnosprawne.

 • Napisał: Ewa On 2023-08-20
  Rating:
  5.0

  Czy mają stopień umiarkowany, mogę starać się o wyjazd na turnus rehabilitacyjny i skąd mam wybrać wniosek, gdzie zlizyc

  Replied by: Joanna On 2023-08-21 Pani Ewo, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat turnusów znajdującymi się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-turnusu-rehabilitacyjnego

 • Napisał: Ania On 2023-08-16
  Rating:
  5.0

  Mój brat ma znaczny stopień niepełnosprawności, jestem jego opiekunem, korzystam ze zniżek PKS, czy jeśli sama pojadę po leki dla niego, to tez przysługuje mi zniżka na PKS?

  Replied by: Joanna On 2023-08-17 Pani Aniu, zachęcam do zapoznania się z regulaminem regionalnego przewoźnika, ponieważ zasady udzielania zniżek mogą się różnić w zależności od regionu.

 • Napisał: Darek On 2023-08-10
  Rating:
  5.0

  mam stopień umiarkowany i często wyjeżdzam do lekarza i co mam pokazać kierowcy autobusu że chcę zniżkę na bilet (mam wozić ze sobą orzeczenie?

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Panie Darku, ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych zależą od danego przewoźnika i mogą się różnić w każdej miejscowości. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem biletowym w miejscu Pana zamieszkania.

 • Napisał: Gdzie udać się z 2 druga grupa niepełnosprawności aby otrzymać swiadczenia On 2023-08-10
  Rating:
  5.0

  Proszę o odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Osobom niepełnosprawnym przysługują m.in. świadczenia z ramienia PFRON (https://www.pfron.org.pl/) oraz ZUS. Zachęcam do skontaktowania się z miejscowym MOPS, MOPR lub PCPR oraz jednostką ZUS. Ze strony ZUS można także pobrać całkowicie darmowy informator dla osób niepełnosprawnych - znajduje się pod linkiem: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Izabela On 2023-08-10
  Rating:
  5.0

  Mam stopień niepełnosprawności umiarkowanego symbol to 02-P. 07-S. 03 -L mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny dla mojej mamy

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Pani Izabelo, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku lub osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Adrian68 On 2023-08-08
  Rating:
  5.0

  W 2018 roku otrzymałem pierwsze orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Kolejne były wydawane w 2020 i 2022r. Ale w 2022 r. zdiagnozowano mi chorobę która wg mnie dawała mi mżliwość ubiegania się o stopień umiarkowany. Ponieważ zarówno komisja powiatowa jak i wojewódzka tak nie uważały, to odwołałem się do sądu i tu wygrałem. Otrzymałem dzisiaj wyrok z adnotacją, że umiarkowany stopień niepełnosprawności "datuje się od 1 marca 2022 do 1 marca 2026 roku". Jednocześnie widzę, że na wszystkich dokumentach mam zapis, że "Niepełnosprawność istnieje od - 16-go roku życia". Czy biorąc jedno i drugie pod uwagę należy mi się zasiłek pielęgnacyjny?

  Replied by: Joanna On 2023-08-09 Panie Adrianie, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Więcej informacji na temat tego świadczenia znajdzie Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Ryszard łytek On 2023-07-27
  Rating:
  5.0

  jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadającą orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. złożyłem wniosek o zmianę orzeczenia na znaczny stopień niepełnosprawności.dostałem odmowę.czy niezdolność do samodzielnej egzystencji nie powinna być z automatu znacznym stopniem niepełnosprawności.rysiek łytek

  Replied by: Joanna On 2023-07-28 Panie Ryszardzie, zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba posiadająca orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji posiada takie same prawa jak osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-07-25
  Rating:
  5.0

  Emerytka lat 70 stopień niepełnosprawności znaczny jakie świadczenia się należą z zus

  Replied by: Joanna On 2023-07-25 Pani Małgorzato, zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym informatorem ZUS dostępnym pod linkiem: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych
  Nadmienię, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać również z pomocy ze strony PFRON:
  https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/
  Osobom niepełnosprawnym przysługuje wiele ulg i świadczeń - zachęcam do kontaktu z placówkami PCPR/MOPS/MOPR, które najlepiej rozwieją Pani wątpliwości.

 • Napisał: Kinga On 2023-07-24
  Rating:
  5.0

  Tata otrzymał decyzję bez wezwania na komisję że z orzeczenia umiarkowanego ma lekki stan niepełnosprawności gdzie tata ma problemy z poruszaniem się oraz sercem. Czy warto napisać odwołanie z adwokatem od takiej decyzji tata jest bezradny co robić dalej. A na odwołanie od tej decyzji ma 14 dni?

  Replied by: Joanna On 2023-07-24 Pani Kingo, każda osoba niepełnosprawna, niezgadzająca się z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może się od niej odwołać. Należy to uczynić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie trzeba skierować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie (wniosek odwoławczy składamy do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności). Jeżeli decyzja wydana przez oddział wojewódzki również nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zalecałabym kontakt bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski.

 • Napisał: Karolina On 2023-07-20
  Rating:
  5.0

  Mój tata dostał umiarkowany stopień niepełnosprawności, czy należy mi się jako córce zasiłek opiekuńczy na tatę ?

  Replied by: Joanna On 2023-07-21 Pani Karolino, zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. dzieciom osób niepełnosprawnych, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jeżeli tato posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, powinien dodatkowo posiadać poświadczenie konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

 • Napisał: Wioletta On 2023-07-19
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie.. Jestem osoba w znacznym stopniu niepełnosprawności i GOPS odmawia Mi pomocy finansowej że względu na Mojego partnera..O jaka pomoc finansowa mogę się starać skoro odmawia Mi się jakiego kolwiek zasiłku..

  Replied by: Joanna On 2023-07-20 Pani Wioletto, może ubiegać się Pani o zasiłek pielęgnacyjny (ZUS). Jeżeli Pani partner sprawuje nad Panią opiekę, rezygnując przy tym z pracy zawodowej, może starać się o przyznanie zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności zazwyczaj przysługuje także renta z tytułu niezdolności do pracy (ZUS). Jeżeli posiada Pani orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, otrzyma Pani tzw. "500 plus dla osób niepełnosprawnych" (ZUS). Ponadto zachęcam do zapoznania się z różnego rodzaju możliwościami dofinansowania ze strony PFRON, np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy udział w turnusie rehabilitacyjnym. Zalecam w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższą placówką ZUS celem ustalenia, na jakie świadczenia może Pani liczyć.

 • Napisał: Alicja Rogowska On 2023-07-18
  Rating:
  5.0

  od roku 2024 ma weisc pomoc jako wsparcie dla osob ze stopniem znacznym lub pierwsza grupa w wysokosci 3174.88 czy kazdy ja otrzyma.Mam pierwsza grupe na stale praca zadna,czy mnie to obejmie

  Replied by: Joanna On 2023-07-20 Pani Alino, rzeczywiście, od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie waloryzacja świadczenia wspierającego. Wysokość świadczenia jest uzależniona od określonych przez rząd punktów progowych i może wynieść nawet 220% obecnej renty socjalnej. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym, które uzyskają ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów (lub 1 punktu w przypadku dzieci do lat 3). Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia wydawane będą przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnością. Warto podkreślić, że na wypłatę świadczenia wspierającego nie mają wpływu dochody osoby niepełnosprawnej oraz moment powstania niepełnosprawności.

 • Napisał: KAZIMIERZ On 2023-07-13
  Rating:
  5.0

  przyzno mi stopień niepełnosprawności umiarkowanego a jestem pracuje. Jakie ulgi mogę mieć w pracy.

  Replied by: Alicja On 2023-07-13 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu: "Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
  Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych. Osoba o znacznej niepełnosprawności może również liczyć na specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy i dodatkowe urlopy."

 • Napisał: Viktoriia On 2023-07-11
  Rating:
  5.0

  Доброго дня! Отримала рішення комісії про легку ступінь інвалідності! Чи платиться тут якась допомога і чи потрібно віддавати документи до ZUS або Уженду праці?

  Replied by: Alicja On 2023-07-11 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Iwona On 2023-07-06
  Rating:
  5.0

  Mam letki stopień i mam pytanie kwestii stopień umiarkowane
  Gdy się nie ma pracy
  I dostaje pieniędze od nich
  I zastanawiam się czy jak nie uzbieczenie lekarskie czy umożliwia czy muszę w urzędzie załatwiać
  I pytanie o pracy czy moga dostać osobę o pomoc jak z czymś się nie radzi?

  Replied by: Alicja On 2023-07-07 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Krystyna On 2023-07-03
  Rating:
  5.0

  Czy przy niepełnosprawności umiarkowanej jest zniżka na pieluchy w dowolnej ilości, czy tylko do 90szt?

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, decyzję o ilości wyrobów chłonnych z dofinansowaniem NFZ podejmuje lekarz.

 • Napisał: Aleksandra On 2023-07-02
  Rating:
  5.0

  Witam jestem osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim.Orzeczenid posiadam z tytułu choroby powstałej przed 16 rokiem życia.Symbol 10n.W2020 roku otrzymałam orzeczenie na kręgosłup.Pare dni temu ,dowiedziałam się ,że mam arytmie serca,migotanie przedsionków.Czy jest szansa na zmianę stopnia niepełnosprawności,?

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z powiatowym/miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Napisał: Grzegorz On 2023-06-29
  Rating:
  5.0

  Witam mam pytańe czy przy stopniu umiarkowanym 11-I mogę od państwa pobrać jaki kolwieg zasiłek, mam cukrzycę z wieloma powikłaniami, niedoczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, piszę ponieważ moja niepełnosprawność powstała w wieku 22 lat a teraz mam 27 a jestem w tych sprawach zielony a z tego co udało mi się wyczytać mógłbym pobrać owy zasiłek gdyby moja niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem 21 roku życia. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Basia On 2023-06-27
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam umiarkowany stopień niepełnosprawności jaka ulge mam w autobusach i pociągach.

  Replied by: Alicja On 2023-06-27 Dzień dobry, takich informacji należy szukać bezpośrednio u przewoźników.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
11 985 3

Odpowiednia ochrona przed wilgocią i odparzeniami przy problemie nietrzymania moczu (NTM) zależy od wielu elementów, w tym także używanego wyrobu chłonnego....

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
6 421 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która przeważnie towarzyszy innym schorzeniom – stwardnieniu rozsianemu, niepełnosprawności, chorobie Alzheimera...

czytaj więcej
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
6 745 8

Nietrzymanie moczu (NTM) jest problemem powszechnym, dotyczącym statystycznie co czwartej kobiety i co ósmego mężczyzny. Dotyka nie tylko seniorów i osoby...

czytaj więcej
Jak myć osobę leżącą?
Jak myć osobę leżącą?
17 591 3

Osoby obłożnie chore, leżące, wymagają nie tylko odpowiedniego leczenia ale także higieny i pielęgnacji, która umożliwia utrzymanie czystości i zdrowia...

czytaj więcej
Z czego korzystać podczas pielęgnacji chorego?
Z czego korzystać podczas pielęgnacji chorego?
6 856 1

Opieka nad osobą chorą jest ciężką pracą – zarówno w wykonaniu profesjonalnej opiekunki, jak i tak zwanego opiekuna rodzinnego, który nierzadko zostaje z...

czytaj więcej
Jak zapobiegać odleżynom?
Jak zapobiegać odleżynom?
10 184 1

Zapobieganie powstawaniu odleżyn to niezbędny element codziennej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, trwale bądź czasowo unieruchomionymi czy...

czytaj więcej
Podkład na łóżko - jednorazowy czy wielorazowy?
Podkład na łóżko - jednorazowy czy wielorazowy?
11 912 2

Podkład na łóżko to jeden z niezbędnych elementów opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, starszymi bądź trwale lub czasowo unieruchomionymi, które...

czytaj więcej
Nietrzymanie moczu - zdrowa dieta wspierająca leczenie
Nietrzymanie moczu - zdrowa dieta wspierająca leczenie
7 417 1

Nietrzymanie moczu jest przypadłością niezwykle krępującą i wywołującą problemy zarówno natury fizycznej jak i psychicznej. Dlatego osoby chore na wszelkie...

czytaj więcej